เกี่ยวกับองค์กร
องค์กรของเรา ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่มีวิสัยทัศน์ ในการสร้างโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง เท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกาหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจากัดที่เกิดจากภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ หรือครอบครัว
เราสรรหาคัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น ความสามารถ และอุดมการณ์ เพื่อเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเป็นครูในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นเวลา 2 ปี พวกเขาไม่เพียงแต่จะร่วม เปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนและชุมชนเท่านั้น ที่สาคัญยิ่งกว่า คือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นผู้นำ และความเข้าใจถึงปัญหาสังคมไทย อย่างถ่องแท้ ในระยะยาว ประสบการณ์เหล่านี้จะเป็น ปัจจัยสาคัญ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ก้าวไปเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย จากทุกภาคส่วน และเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลาดับที่ 29 ของเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล ซึ่งเป็น เครือข่ายของกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งบรรเทาความไม่เสมอภาคด้านโอกาส ทางการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 30ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย มาเลเซีย จีน และ ฟิลิปปินส์ เราเป็นช่องทางในการสนับสนุนและพลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการ พัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมกัน
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลาดับที่ 29 ของเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล ซึ่งเป็นเครือข่ายของกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งบรรเทาความไม่เสมอภาคด้านโอกาส ทางการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 30ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย มาเลเซีย จีน และ ฟิลิปปินส์

เราเป็นช่องทางในการสนับสนุนและพลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมกัน
ความเชื่อของเรา
วิสัยทัศน์ สักวันหนึ่ง เด็กไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง เท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง
พันธกิจ เรามุ่งมั่นขจัดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาออกจากประเทศไทย ผ่านการสร้าง เครือข่ายผู้นำ ที่เข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลง ในห้องเรียน โรงเรียน และในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
ความท้าทาย
ความท้าทาย: การสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อให้ เติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นต้นทุนกำลังคน (Human Capital) ของชาติในอนาคต แต่หากในความเป็นจริงการศึกษา ในปัจจุบันยังไม่สามารถเตรียมให้เยาวชนของเรามีความรู้และทักษะ ที่จำเป็นสูงกว่าระดับพื้นฐานได้ อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร?
ผลจากการประเมินทักษะการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ PISA (Program for International Student Assessment)1 และเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ประเมิน เด็กนักเรียนไทยอายุ 15 ปีเปรียบเทียบกับประเทศร่วมโครงการ และกลุ่มสมาชิก OECD รวม 65 ประเทศ พบว่านักเรียนไทยมีผลการประเมินต่ำทุกวิชาในมาตรวัด และมี แนวโน้มที่จะลดต่ำลงอีก
43% รู้เรื่องการอ่านต่ำกว่าระดับพื้นฐาน 53% ของนักเรียนไทยรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไม่ถึงระดับพื้นฐาน 43% รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าระดับพื้นฐาน
นอกจากนี้ผลการประเมินทำให้เราทราบว่า ผลการเรียนรู้ จำนวนครูที่มีคุณวุฒิ อุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละภาค จังหวัด หรือกลุ่มโรงเรียงต่างสังกัดก็แตกต่างกัน และสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่มีคะแนนทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ แต่แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มโรงเรียนอื่นราวกับเป็นผลคนละประเทศกัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาในประเทศไทย

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ตระหนักว่าเด็กไทยทุกคนควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมาจากครอบครัวที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม (Socioeconomic Background) เช่นไรก็ตาม เราเชื่อว่าการจะแก้ปัญหานี้ได้เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีไปเป็น “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูเป็นระยะเวลา 2 ปี และในขณะเดียวกันเขาเหล่านั้นก็จะได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหา และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยต่อไปในอนาคต แม้ภายหลังจากจบจากโครงการ นี้ไปแล้วก็ตาม
1PISA เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติที่มีประเทศสมาชิก OECD และประเทศนอกกลุ่มสมาชิก OECD เป็นประเทศร่วมโครงการ (Partner countries) โดยมุ่งเน้นการวัดความสามารถทางการอ่านเขียน (Literacy) รวมถึงศักยภาพในการนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งการประเมินของ PISA จะช่วยชี้ให้เห็นอนาคตเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลการ จัดอันดับจากการสำรวจปี 2009 พบว่า ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 51 จาก 65 ประเทศ และในภูมิภาคเอเชีย ไทยเป็นประเทศรองสุดท้าย นำหน้าอินโดนีเซียประเทศเดียว
วิธีการของเรา
เรามุ่งมั่นขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทย ผ่านการสร้างเครือข่ายผู้นำที่เข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลง ในห้องเรียน โรงเรียน และในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
ปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเป็นปัญหาที่มีหลายมิติ ทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวจึงไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าปัจจัยที่ส้าคัญที่สุด ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ คือ “ความเป็นผู้นำ”

“คน” คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ การแก้ปัญหาการศึกษาอย่างยั่งยืนจึงต้องเริ่มจาก การนำคนที่มีศักยภาพ ความเป็นผู้น้าจากทุกภาคส่วน เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหา ดังกล่าว
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน
เด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อยทุกคนต้องการบุคคลต้นแบบที่เป็นมากกว่าผู้ให้ ความรู้ แต่คือคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนถึงอนาคตที่ดีกว่า เชื่อในศักยภาพที่แท้จริง ในตัวพวกเขา พร้อมทำงานหนักทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อนำเขาไปถึงฝันสูงสุด ของเขาได้ เพื่อชดเชยกับความท้าทายเชิงระบบที่รุมล้อมตัวเด็กนักเรียน เราสรรหา คัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง จากทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อเข้าไปปฏิบัติ หน้าที่เป็น “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นระยะเวลา 2 ปี
การเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน
“ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จุดประกายให้นักเรียนค้นพบเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และทำงานอย่างมุ่งมั่นอุตสาหะ เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งในด้านทัศนคติ อุปนิสัย การ อยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณธรรม จริยธรรม ความรักในการเรียนรู้ อีกทั้งมอบทักษะและ ความรู้ที่จ้าเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวไปถึง ความฝันที่ตั้งไว้และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม ผู้ที่จะกำหนดอนาคต ของประเทศในไม่กี่ปีข้างหน้า
ศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังดำเนินต่อไปแม้หลังจาก 2 ปีของการ เข้าร่วมโครงการ ประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับจะช่วยสร้างทักษะการ ทำงาน ทักษะความเป็นผู้นำ รวมถึงความเข้าใจถึงปัญหาสังคมอย่างถ่องแท้ และเป็น จุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเหล่านี้ โดยศิษย์เก่า ของโครงการจะกระจายอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคมผลักดันการแก้ปัญหาการศึกษา จากทุกมุมมองของสังคม
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ซึ่งหมายถึง การพัฒนานโยบายการศึกษา การเข้าถึงสาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง การแก้ไขปัญหา ความยากจน ชุมชนแออัด การแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ชุมชนแวดล้อม ปลอดภัยขึ้นส้าหรับเด็กนักเรียน เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เราสร้างขึ้นที่ กระจายไปอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในแวดวงการศึกษา และในสายงานอื่นๆ จะ มีส่วนที่จะร่วมกันผลักดันวิสัยทัศน์ของเรา เพื่อน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบต่อไป
คุณค่าที่เรายึดมั่น
คุณค่าที่เรายึดมั่นคือ หัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเป้าหมายในการสร้างความเท่าเทียมทางการ ศึกษาของประเทศไทยให้เป็นจริง
Leadership
ความเป็นผู้นำ - เราเป็นตัวอย่าง ของการเป็นผู้นำ เรากล้าคิดและ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะสร้าง ความเท่าเทียมกันทางการศึกษา เรากล้าทำและลงมือปฏิบัติตาม เป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวตามที่เราตั้งไว้
Focus on Impact
มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เชิงบวก – เรา มุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิง บวกในสังคม ด้วยการแก้ไข ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในสังคมไทย ซึ่งเป็นปัญหา เรื้อรังมานานให้ลดลงหรือหมด ไป แม้จะต้องเผชิญอุปสรรค ต่างๆ มากมาย แต่เราเชื่อมั่นใน ศักยภาพของเด็กไทย พลังของ ชุมชน และคนในชาติ
Commitment
ความมุ่งมั่น – เราทุ่มเททำงาน อย่างไม่ย่อท้อ และนำบทเรียนที่ ได้จากประสบการณ์ต่างๆมาเป็นแนวทางในแก้ไขปรับปรุงการทำ งานเอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ขององค์กร
Collaboration
การร่วมมือกัน – เราเปิดเผยและ เปิดใจรับมุมมองที่แตกต่าง และ เราร่วมมือกันทำงานเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับประเทศของ เรา
Integrity
ความซื่อตรง – เหนือสิ่งอื่นใด เราซื่อตรงในการทำงานกับทุก คน ทั้งพันธมิตรและเครือข่าย เพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคม
ทีมงานของเรา

คณะกรรมการมูลนิธิ

 • ศ.ดร. สมฤกษ์ กฤษณามระ
  ศ.ดร. สมฤกษ์ กฤษณามระ
  ศ.ดร. สมฤกษ์ กฤษณามระ
  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  ประธานบริษัท ดีลอยต์ ประเทศไทย
 • เกษสุดา ไรวา
  เกษสุดา ไรวา
  เกษสุดา ไรวา
  เกษสุดา ไรวา
  กรรมการมูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
  ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
  ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
  ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
  กรรมการมูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์
  ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์
  ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์
  ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์
  กรรมการมูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์
  ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์
  ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์
  ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์
  กรรมการมูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  Executive Vice President Group Strategy & Investor Relations at Berli Jucker Public Co. Ltd (BJC)
 • วิชิตพล ผลโภค
  วิชิตพล ผลโภค
  วิชิตพล ผลโภค
  วิชิตพล ผลโภค
  เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  ผู้ก่อตั้งและ CEO

คณะที่ปรึกษามูลนิธิ

 • อ.นคร ตังคะพิภพ
  อ.นคร ตังคะพิภพ
  อ.นคร ตังคะพิภพ
  อ.นคร ตังคะพิภพ
  ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)
 • รศ.ลัดดา ภูเกียรติ
  รศ.ลัดดา ภูเกียรติ
  รศ.ลัดดา ภูเกียรติ
  รศ.ลัดดา ภูเกียรติ
  ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
  ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
  ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
  ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
  ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ดร. วิรไท สันติประภพ
  ดร. วิรไท สันติประภพ
  ดร. วิรไท สันติประภพ
  ดร. วิรไท สันติประภพ
  ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
 • ผศ.ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
  ผศ.ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
  ผศ.ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
  ผศ.ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
  ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
  ตำแหน่งอื่นๆ
  อาจารย์สาขาวิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ
  ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ
  ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ
  ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ
  ที่ปรึกษามูลนิธิฯ
 • ณัฐรดา เลขะธนชลท์
  ณัฐรดา เลขะธนชลท์
  ณัฐรดา เลขะธนชลท์
  ณัฐรดา เลขะธนชลท์
  ที่ปรึกษามูลนิธิฯ

ทีมงาน

 • วิชิตพล ผลโภค
  วิชิตพล ผลโภค
  วิชิตพล ผลโภค
  วิชิตพล ผลโภค
  CEO & Founder
  การศึกษา
  University of Oklahoma สาขา Political Science
  ประสบการณ์ทำงาน
  Marketing
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  โอกาสทางการศึกษาคือสิ่งที่ทุกคนควรได้รับ หน้าที่ของเราคือการผลักดันให้เด็กนักเรียนทุกคนเห็นศักยภาพของตนเอง
 • ณิชา พิทยาพงศกร
  ณิชา พิทยาพงศกร
  ณิชา พิทยาพงศกร
  ณิชา พิทยาพงศกร
  Selection and Impact Specialist
  การศึกษา
  ENSEEIHT, EPFL (ประเทศฝรังเศส) สาขาวิศวกรรมศาสตร์โทรคมนาคม
  ประสบการณ์ทำงาน
  Technical Consultant
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  ประเทศของเราต้องการ "หัวรถจักร" ที่จะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ คือโอกาสที่เราจะได้ร่วมค้นหาและพัฒนาหัวรถจักรนี้
 • วรจรรย์ เนียมทรัพย์
  วรจรรย์ เนียมทรัพย์
  วรจรรย์ เนียมทรัพย์
  วรจรรย์ เนียมทรัพย์
  Senior Talent Acquisition Associate
  การศึกษา
  คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  ประสบการณ์ทำงาน
  Market Researcher
 • ณัฐพล จิตต์สุกใส
  ณัฐพล จิตต์สุกใส
  ณัฐพล จิตต์สุกใส
  ณัฐพล จิตต์สุกใส
  Talent Acquisition Associate
  การศึกษา
  Master of Arts, Communication Studies, University of Leeds
  ประสบการณ์ทำงาน
  Researcher, Mediamonitor
 • ปิยังกูร บุญศิริ
  ปิยังกูร บุญศิริ
  ปิยังกูร บุญศิริ
  Talent Acquisition Associate
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ทำงาน
  Sales & Recruiter, Recruitment agency
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  เราเคยทำค่ายอาสาและทำกิจกรรมเพื่อสังคมตอนสมัยเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ เรารู้สึกว่าการทำเพื่อรอยยิ้มและความสุขของใครซักคน มันให้คุณค่าต่อตัวเรามากกว่าการสร้างความร่ำรวยให้องค์กรๆหนึ่ง เราเป็นจุดเล็กๆจุดนึงในสังคม เราอาจจะไม่สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่ถ้าเราสามารถสร้างคนที่มี passion ร่วมกันกับเราได้ เราก็จะมีคนที่สร้างผลกระทบให้กับสังคมได้มากขึ้น แล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอย่างแน่นอน
 • วัชร เดโชพลชัย
  วัชร เดโชพลชัย
  วัชร เดโชพลชัย
  วัชร เดโชพลชัย
  Head of Training and Support
  การศึกษา
  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประสบการณ์ทำงาน
  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และ Pipeline Engineer, Technip Engineering Thailand
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  ตอนที่ผมเป็นครูครบ 2 ปี ผมเห็นว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตการเรียนของนักเรียนของผม หลังจากที่ผมไม่ได้เป็นครูของพวกเขาแล้ว ผมอยากจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กทุกคน โดยผมมีเป้าหมายในอนาคตของผม คือ ลดภาระงานเอกสารของครูด้วยการเชื่อมระบบต่าง ๆ ให้เป็น Paperless และทํา Platform เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและ Theory of Problem การศึกษาไทย และเชื่อมโยง Theory of Change ต่างๆ รวมไปถึงสร้างโรงเรียนแนว High Performing Charter School
 • วิชุดา ศรีราชา
  วิชุดา ศรีราชา
  วิชุดา ศรีราชา
  วิชุดา ศรีราชา
  Leadership Development Manager
  ประสบการณ์ทำงาน
  Teacher, International School
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  มาร่วมทํางานกับ TFT เพราะเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา เชื่อว่าการศึกษาไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการรวมพลังของพวกเรา ขอเป็นหนึ่งในพลังนั้น
 • กันต์ ศรีทันดร
  กันต์ ศรีทันดร
  กันต์ ศรีทันดร
  กันต์ ศรีทันดร
  Leadership Development Manager
  การศึกษา
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประสบการณ์ทำงาน
  Training, Organizational Development
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  เพราะทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กำลังสร้างผู้นำสู่สังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาไทย
 • ดุษฎี เตือนอุดมศีล
  ดุษฎี เตือนอุดมศีล
  ดุษฎี เตือนอุดมศีล
  ดุษฎี เตือนอุดมศีล
  Leadership Development Manager
  การศึกษา
  วิศวกรรมศาสตร์ SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  ประสบการณ์ทำงาน
  Petroleum Engineer, Project Manager, Trainer
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  หลังจากได้รู้จักกับ Teach For Thailand และค้นพบว่า Vision ขององค์กร กับ Vision ในชีวิตของตัวเองมีหลายส่วนที่เหมือนกัน จึงสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับบุคคล สังคม และประเทศชาติ ผมรู้สึกดีที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนที่มีแนวคิดที่ต้องการทําเพื่อคนอื่น และมีความคิดมีความสามารถ พวกเราจะช่วยกันทําให้เกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพื่อประเทศไทย เพื่อสังคมไทย เพื่อเยาวชนไทย เพื่อ Teach For Thailand และเพื่อตัวเราเอง
 • สิริกานต์ แก้วคงทอง
  สิริกานต์ แก้วคงทอง
  สิริกานต์ แก้วคงทอง
  สิริกานต์ แก้วคงทอง
  Leadership Development Associate
  การศึกษา
  รัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ทำงาน
  ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  ปัญหาการศึกษาเป็นปัญญาที่ยิ่งเห็น ยิ่งเข้าใจ แต่เราไม่มีทางแก้จบในวันเดียว และคนเดียว..การร่วมงานกับ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เหมือนการหาเพื่อนร่วมทาง ที่จะร่วมเดินทางไปกับเราตลอดเส้นทาง
 • วุฒยา เจริญผล
  วุฒยา เจริญผล
  วุฒยา เจริญผล
  Head Of Ambassador Network
  การศึกษา
  จบปริญญาอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อปริญญาตรีด้านการศึกษา และถ่ายภาพ Coventry University และ ปริญญาโท Digital Imaging จาก London College of Printing
  ประสบการณ์ทำงาน
  ล่าสุดทำงานที่องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นผู้อำนวยการโครงการประเทศไทย ทำงานรณรงค์ และขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครองเด็ก และสิทธิเด็ก กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคีองค์พัฒนาเอกชน
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  ชอบทำงานกับองค์กรไม่แสวงหากำไร และต้องการเรียนรู้ด้านการศึกษา และอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และประเทศไทย
 • ชุติมา สิริพรกวิน
  ชุติมา สิริพรกวิน
  ชุติมา สิริพรกวิน
  ชุติมา สิริพรกวิน
  People and Culture Manager
  การศึกษา
  Bachelor of Arts, Chulalongkorn University. Master of International Business Management, Chulalongkorn University
  ประสบการณ์ทำงาน
  Senior Human Resouces - Recruitment & Selection
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  ไม่อยากเป็นแค่คนที่รับรู้ว่าระบบการศึกษาไทยมีปัญหา แต่อยากเป็นคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และผลักดันการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาไทย
 • วัชรีพรรณ ศรีทับทิม
  วัชรีพรรณ ศรีทับทิม
  วัชรีพรรณ ศรีทับทิม
  Senior Operations Associate
  การศึกษา
  Bachelor of Art in Media Communications, Webster University และ International MBA in Asia Pacific Business ,National Institute of Development Administration (NIDA)
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  การศึกษาในประเทศของเรามีปัญหา แต่ถ้าทุกคนนั่งรอ และหวังว่าสักวันหนึ่ง มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปัญหานี้ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง มันจะเป็นแค่ความฝันไปตลอดกาล เราต้องลุกขึ้นมา และลงมือทำมันค่ะ นอกจากนี้การได้มาทำงานในทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มันยิ่งทำให้เราตระหนักว่า ปัญหาของประเทศ ทุกคนในประเทศต้องร่วมมือกันจริงๆค่ะ
 • ปัณณภัสร์ เจริญยิ่งวัฒนา
  ปัณณภัสร์ เจริญยิ่งวัฒนา
  ปัณณภัสร์ เจริญยิ่งวัฒนา
  External Relations Associate
  การศึกษา
  คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  ประสบการณ์ทำงาน
  สายงานทรัพยากรบุคคล จากบริษัทด้านการเงินและการธนาคาร
  ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
  จากการทำงานมาประมาณ 2-3 ปี พบว่าตนเองอยากทำงานที่มากกว่าการทำงาน ซึ่งหมายถึง การทำงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อสังคม นอกจากนี้ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า ปัญหาในสังคมหลายๆ อย่างมีรากฐานมาจากการศึกษา ซึ่งทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านการศึกษาโดยตรงที่มุ่งเน้นระยะยาวและมีความยั่งยืน ซึ่งโมเดลนี้ยังใช้ได้ผลมาแล้วในหลากหลายประเทศ จึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการร่วมเปลี่ยนแปลงปัญหาด้านการศึกษาไทยไปด้วยกัน 
เครือข่ายองค์กร
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นทั่วโลก เด็กจากครอบครัวรายได้ต่ำ มีโอกาสเพียงหยิบมือที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และถึงแม้พวกเขาจะได้เข้าสู่ระบบการศึกษา โอกาสที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จได้เทียบเท่าเด็กทั่วไปก็มีเพียงน้อยนิด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งผลให้หลายประเทศไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความขัดแย้ง อาชญากรรมและความรุนแรง นี่คือปัญหาที่เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข
Teach For All คือเครือข่ายขององค์กรไม่แสวงหากำไร ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือสักวันหนึ่ง เด็กทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เครือข่าย Teach For All ได้ถูกก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างสององค์กรแรกที่เป็นผู้เริ่มต้น กระบวนการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเดียวกับ Teach For Thailand คือ Teach For America ในสหรัฐอเมริกา และ Teach First ในสหราชอาณาจักร ซึ่งในปัจจุบันทั้งสององค์กรได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องการร่วมงานด้วย มากที่สุด
ในปัจจุบัน Teach For All มีองค์กรสมาชิกในมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของประเทศต่างๆ ในเครือข่ายได้ Teach For All
รายงาน