โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
จะมีงานงานไหน ท่ี่ใน
บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ
จะมีงานไหนที่คุณจะได้ นำ คน 40 คนตั้งแต่วันแรกของการทำงานจะมีงานไหนที่คุณ รับผิดชอบ อนาคตของประเทศ จะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณ เกิดจากความสำเร็จของคนอื่น
บทบาทหน้าที่โดยสังเขป
 • ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยม ในระดับชั้นม.ต้น เป็นเวลาสองปีการศึกษา
 • สร้างแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทั้งทางครอบครัวและฐานที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเดือน
 • หลังสองปี เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในสังคมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
เส้นทาง 2 ปี ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
TRAINING
INSTITUTE
YEAR 1
TERM 1
ADDITIONAL
TRAINING
YEAR 1
TERM 2
YEAR 2
TRAINING INSTITUTE - ช่วงเตรียมความพร้อม
เพื่อเตรียมความเข้าใจและความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เราจึงจัดช่วงเตรียมความพร้อม ฝึกอบรมทักษะการสอนอย่างผู้นำ (Teach For Thailand Fellow Leadership Framework) และทักษะอื่นๆ ตามมาตรฐานของคุรุสภา เช่น การวางแผนการสอน การจัดการห้องเรียน และการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากทางโครงการ, องค์กร,และมหาวิทยาลัยพันธมิตรเป็นระยะเวลา 6-8 สัปดาห์
YEAR 1 TERM 1 - การสอนภาคเรียนที่ 1
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย โดยมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำและสนับสนุน โดยที่ปรึกษาจะมาจากทั้งภายในโรงเรียน (ครูพี่เลี้ยง และผู้อำนวยการโรงเรียน) และภายนอกโรงรียนจากทางองค์กรและพันธมิตรเครือข่าย พร้อมกลับเข้ามาทำกิจกรรมอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทุกๆ สิ้นเดือน
ADDITIONAL TRAINING - การฝึกอบรมช่วงปิดเทอมตุลาคม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับการอบรมทักษะการเป็นผู้นำในห้องเรียนเพิ่มเติมกับทางองค์กรในช่วงเดือน ตุลาคม เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น หลังจากมีประสบการณ์การสอนในสถานการณ์จริงมาแล้ว
YEAR 1 TERM 2 - การสอนภาคเรียนที่ 2
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของการเข้าร่วมโครงการในโรงเรียนเดิม โดยมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำสนับสนุนเช่นเคย พร้อมการเข้าฝึกอบรมกับทางโครงการอย่างต่อเนื่อง
YEAR 2 - การสอนปีที่ 2 และการผลักดันการเปลี่ยนแปลงร่วมกับชุมชน
สอนในปีที่ 2 ที่โรงเรียนเดิม โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯจะมีโอกาสได้นำทักษะความเป็นผู้นำที่ตนเองได้พัฒนาขึ้น ผนวกกับความเข้าใจถึงโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง ดึงนำบุคคลเหล่านั้นร่วมขยายผลการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของตนและชุมชนให้วงกว้างขึ้นไปพร้อมกัน
การพัฒนาความเป็นผู้นำ
การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน สร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างวิสัยทัศน์ให้กับคนมากกว่า 200 คนเชื่อในศักยภาพของตนเอง ย่อมถือเป็นบททดสอบที่ท้าทายสำหรับผู้นำทุกคนในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาครัฐ แต่นี่คือสิ่งที่การทำงานในบทบาทการนำชั้นเรียนต้องทำทั้งวัน ดังนั้น การสอนจึงเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะดึงนำศักยภาพความเป็นผู้นำของคุณออกมา
ปรัชญาของการพัฒนาผู้นำ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในโครงการฯ ใช้หลัก Teach For Thailand Fellow Leadership Framework ที่ถูกพัฒนาหลักสูตรต่อยอดจาก Teach For America หลักการ ดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมทักษะสำคัญที่สุดของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ในบริบทที่ท้าทาย ซึ่งรวมถึงถึงการเป็นครูในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส หลักการนี้แบ่งเป็น 7 มิติ คือ การตั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน การตระหนักรู้และทัศนคติการพัฒนาตัวเอง การวางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมาย การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย และการมุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ ตลอด 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ คุณจะได้พัฒนา 7 ทักษะดังกล่าวผ่านบริบทการทำงานในห้องเรียน โรงเรียน และร่วมมือกับชุมชนรอบข้าง
ช่วงเตรียมความพร้อม

เส้นทาง 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ จะเริ่มต้นขึ้นที่ช่วงเตรียมความพร้อม (Training Institute) ซึ่งเป็นค่ายประจำ 6-8 สัปดาห์ ในค่ายนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะ การสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ถึง ระบบการศึกษา ปัญหาสังคม ความเป็นผู้นำ นอกจากนี้คุณจะได้ทดลองสอนจริง ร่วมกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวของคุณ คุณจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วในช่วง การเข้าค่าย แต่มากกว่านั้นคือมิตรภาพที่คุณจะได้สร้างขึ้นตลอดระยะการเตรียม ความพร้อม
ที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีกลุ่มคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณ ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในฐานะครูและผู้นำ คุณจะมีครูพี่เลี้ยงภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่คอยให้ความช่วยเหลือ รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Development Officer) ของทางโครงการฯ นอกจากนี้เพื่อนร่วม โครงการฯ ยังเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่จะคอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทาง ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนและวิชาที่สอน
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ทำงานร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของ โรงเรียน หรือโรงเรียนโดยตรง โดยมูลนิธิฯมีแนวทางในการคัดเลือกโรงเรียน โดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ขนาดของโรงเรียน รายได้เฉลี่ยของ ผู้ปกครอง และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ความร่วมมือของคณะ ผู้บริหารโรงเรียน ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ในปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการฯ สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคตเด็กนักเรียนไทย ทั้งในแง่ของพัฒนาการของนักเรียน และ แง่ระบบการศึกษาที่นักเรียนจะต้องเลือกระหว่างการเรียนต่อในสายสามัญ สายอาชีพ หรือออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปทำงาน โดยทางโครงการฯ ส่งผู้เข้า ร่วมโครงการเข้าไปสอนในวิชาหลักที่เป็นที่ขาดแคลน
โรงเรียนที่สอน

เนื่องด้วยโรงเรียนในเครือข่ายของเรามักเป็นโรงเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่าง กันไปทั้งสภาพแวดล้อม โรงเรียน การขาดแคลนครูในรายวิชา วัฒนธรรมภายใน โรงเรียน ฯลฯ ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทางานร่วมกับโรงเรียนและ หน่วยงานราชการอื่นๆ ในการจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียน ชุมชนรอบข้าง และเด็กนักเรียน

ผู้สมัครเข้าโครงการสามารถเลือกกลุ่มจังหวัดที่ตนเองต้องการทำงานในใบสมัคร และจะทราบกลุ่มจังหวัดที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลังจากผ่านกระบวนการ สัมภาษณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบตกลงเข้าร่วมโครงการฯ

หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการฯแล้ว ทางโครงการฯ จะเริ่มทำงานร่วมกัน โรงเรียนเพื่อจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการไปตามโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจะนำความประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ ในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฯอยู่อย่างน้อย 2 คน

ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้เปิดในจังหวัดต่อไปนี้
 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • กาญจนบุรี
 • นครสวรรค์
วิชาที่สอน

เราสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสอนในวิชาที่ใกล้เคียงกับวิชาที่ตนเองศึกษามา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอธิบายถึงเนื้อหาของวิชาดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาในสายดังกล่าว หรือต้องการสอนในวิชาอื่นที่ตนเองไม่ได้ ศึกษามาโดยตรง ทางโครงการฯ จะมีการจัดการทดสอบความรู้รายวิชา (Subject Knowledge Test) เพื่อทดสอบความเข้าใจในรายวิชาดังกล่าว ภายหลังผู้เข้าร่วม โครงการฯ ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงความจำนงในรายวิชาที่ตนเองต้องการสอนได้ใน ใบสมัคร โดยทางโครงการฯจะเป็นผู้จัดสรรรายวิชาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯตาม ความเหมาะสม และตามความต้องการของโรงเรียน

ในปัจจุบันทางโครงการฯ กำลังรับสมัครผู้ที่สนใจสอนในวิชาต่อไปนี้
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จะได้รับ
 • ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
 • พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการสอน ตามหลักการการสอนอย่างผู้นำ (Teaching As Leadership) ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการเข้าร่วม โครงการ การอบรมภายในโครงการจะเริ่มจากการเข้าช่วงเตรียมความ พร้อมระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งภายในช่วงประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติ โดยครอบคลุมหลักการสอนและทักษะความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ตลอด 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำจาก Mentor ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • -โอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหลัง 2 ปีในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคนโยบาย ภาคนวัตกรรมเพื่อสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการแก้ปัญหาสังคม
 • ประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่รู้จัก โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Harvard, Princeton, Stanford, Columbia, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ (อ่านเพิ่มเติมที่ “หลังจาก 2 ปี”)
 • เข้าถึงบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในภาคธุรกิจต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของทักษะการทำงานที่คุณได้สะสมมาในช่วง 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ และให้ สิทธิพิเศษในการสมัครงานแก่ศิษย์เก่าของโครงการ (อ่านเพิ่มเติมที่ “หลังจาก 2 ปี”)
 • โอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย
 • เป็นงานประจำที่ได้สร้างสรรค์สังคมไปพร้อมกัน และได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเท่าระดับเริ่มต้นในภาคเอกชน
 • รอยยิ้มของเด็กๆที่คุณสอนและชีวิตของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะคุณ :)
หลังจาก 2 ปี
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในหัองเรียน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ยังต้องการที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงวงกว้างในสังคม เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบ ผู้สำเร็จโครงการฯจึงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการขจัดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา ด้วยทักษะความเป็นผู้นำ ความเข้าใจถึงปัญหาสังคมอย่างถ่องแท้ จะช่วยผลักดันให้ศิษย์เก่าของโครงการฯ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนต่อไป
ภาคการศึกษา
ด้วยความเข้าใจถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผู้สำเร็จโครงการฯจำนวนหนึ่งเลือกที่จะทำงานในภาคการศึกษาต่อ เพื่อขับเคลื่อนการ เปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อไป ประสบการณ์การผ่านการอบรมพัฒนาจะช่วยผู้สำเร็จโครงการฯสามารถเป็นครูที่มีประสิทธิภาพได้ นอกจากการสอนแล้ว ปัจจุบันยังมีองค์กรเพื่อสังคมและหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากที่ทำงานด้านการศึกษาที่ผู้สำเร็จโครงการอาจเข้าร่วมต่อไปได้
ภาคนวัตกรรมเพื่อสังคม
ด้วยประสบการณ์และทักษะในระยะเวลา2 ปี จะช่วยให้ผู้สำเร็จจากโครงการฯ มองเห็น และเข้าใจปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้น ทักษะและความเข้าใจดังกล่าว จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถเลือกทางานในสายการพัฒนาสังคมต่อไปได้ ทั้งในมูลนิธิอื่นๆ ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในภาคเอกชน หรือการตั้งกิจการเพื่อสังคมของตนเอง (Social Enterprises)
ภาคเอกชน
ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน คุณได้เรียนรู้หลักสูตรงานบริหารจากการบริหารชีวิตคนมากกว่า 200 คนในโรงเรียน รวมถึงการทำงานร่วมกับบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารที่เป็นผู้กำหนดนโยบายในโรงเรียน จนถึงครูและในระยะเวลา 2 ปี ผู้สำเร็จจากโครงการฯ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานและทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านการทำงานที่มีความรับผิดชอบสูง ทักษะดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ในทุกสายอาชีพ นอกจากนี้ Teach For Thailand ยังมีองค์กรเครือข่ายที่ยินดีให้สิทธิพิเศษ ในการสัมภาษณ์งานแก่ผู้สำเร็จจากโครงการฯ เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
อ่านเกี่ยวกับองค์กรพันธมิตรของเราได้ที่นี่
บริษัทชั้นนำต่อไปนี้ตระหนักถึงศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ และให้สิทธิพิเศษในการสัมภาษณ์งานแก่ผู้สำเร็จโครงการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท Bain & Company Thailand Inc. และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์อนุญาตให้ผู้สมัครงานในบริษัทดังกล่าว สามารถขอเลื่อนเวลาการเริ่มงานไปสองปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้ (ติดต่อ recruitment@teachforthailand.org เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
ภาคนโยบาย
หากผู้สำเร็จจากโครงการฯ มีความต้องการที่จะพัฒนานโยบายการศึกษาของประเทศ การเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่ายังเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จจาก โครงการฯได้พบกับองค์กรผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน ในการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทยต่อไป
“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เรามองหา
หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากทุกสาขาวิชาชีพที่คิดว่าการศึกษาไทยต้องการการเปลี่ยนแปลง หากคุณมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานที่ท้าทาย ใช้ความรู้ ความสามารถที่คุณมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์คือที่ของคุณ
การสร้างอนาคตผู้นำที่เข้าใจในปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ใช้กระบวนการคัดเลือกที่มีรากฐานจากงานวิจัยเชิงผลกระทบจากผู้เข้าร่วมโครงการของ Teach For America ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างผู้นำมากมายในสังคม นำมาปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ ทั้ง่ในบทบาทครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนักเรียน ไปจนถึงบทบาทผู้นำผู้สร้างวิสัยทัศน์ชององค์กรชั้นนำในอนาคต เรามองหาผู้ที่จะเติบโตเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมที่เข้าใจปัญหา ทั้งในช่วงเวลา 2 ปีและตลอดไป
คุณสมบัติเบื้องต้น
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หากกำลังศึกษาอยู่ จะต้องจบการศึกษาก่อนเริ่มการฝึกอบรม)
 • มีสัญชาติไทย สามารถทำงานในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย
 • ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี GPA 2.75 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: ผลการเรียนจะถูกพิจารณาควบคู่กับประสบการณ์การทำกิจกรรมอื่น
ในขั้นตอนการคัดเลือกต่างๆ เรามองหาคุณลักษณะเหล่านี้
 • มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล
 • อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น
 • มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
 • เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทย
อ่านประวัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา ที่นี่
กำหนดการรับสมัคร
โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 5 (2018) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ (ที่นี่)
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561
วันหมดเขตสมัครครั้งต่อไป (รอบสุดท้าย):31 พฤษภาคม 2561
เริ่มการฝึกอบรม: สิงหาคม 2561
เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน: 1 พฤศจิกายน 2561
ขั้นตอนการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์

ใบสมัครมี 2 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเรียงความกล่าวถึงความตั้งใจของคุณในการเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกใบสมัครให้ครบทั้งสองส่วน ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง ผู้สมัครทุกคนจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อแจ้งผลการคัดเลือก

คำแนะนำ: เนื่องจากในแต่ปีจะมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่ต้องการ เราจะพิจารณาจากใบสมัครที่ได้รับก่อน เราขอแนะนำให้คุณส่งใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้ามาโดยเร็วที่สุด
นัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร จะได้รับอีเมลเชิญมาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ภายใน 5 วันทำการ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งผลตอบกลับภายในเวลา 5 วันทำการ

คำแนะนำ: เมื่อได้รับอีเมลแล้ว คุณควรนัดวันสัมภาษณ์โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่คุณต้องการ
เข้าร่วม Assessment Center
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะได้รับเชิญร่วม Assessment Center ซึ่งเป็นกิจกรรมการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลา 1 วันเต็ม กิจกรรมที่ท้าทายที่คุณจะได้เข้าร่วมพร้อมกับผู้สมัครท่านอื่นๆ ได้แก่
 1. กิจกรรมแก้ไขสถานการณ์เป็นทีม
 2. การทดสอบการคิดวิเคราะห์
 3. การทดลองสอนในห้องเรียน
 4. การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากบริบทของโรงเรียนจริง
 5. การสัมภาษณ์รายบุคคล
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 5 วันทำการ และมีเวลา 15 วันในการตัดสินใจตอบรับเข้าร่วมโครงการ

หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการทดสอบความรู้รายวิชา (Subject Knowledge Test)
เพื่อจัดสรรวิชาที่จะได้สอนเมื่อเข้าปฏิบัติงาน
ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ

Year:

 • สินีนาฎ คะมะคต (โมสต์)
  สินีนาฎ คะมะคต (โมสต์)
  สินีนาฎ คะมะคต (โมสต์)
  สินีนาฎ คะมะคต (โมสต์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม

  - ประสานงาน Hello World Project ( Art Workshops ) ทุนจาก Heinrich boell stiftung Southeast Asia
  - เข้าร่วมโครงการ Freedom of expression in Southeast Asia : Redefining from the ground 2016
  - ผู้ช่วย Producer พิธีมอบเข็มประดับไทด์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2013
  - Producer Film Fest Odyssey Take 6 งานแสดงภาพยนตร์สาขา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 2013
  - ประสบการณ์ฝ่าย Sound Effect ละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  - ทำงานด้านผลิตสื่อภาพยนตร์และสารคดี มากกว่า 2 ปี 

  " เราอยากเป็นมากกว่าผู้ที่เฝ้าคอยวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาและระบบต่างๆ ในสังคม จึงผลักดันตัวเองเข้ามาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงปัญหานั้นๆ คาดหวังว่าเราจะช่วยเด็กๆ ในการศึกษาได้ไม่มากก็น้อย ในทางกลับกันเด็กๆ ก็ช่วยผลักดันและพัฒนาตัวเราเองไปได้อีกขั้นเช่นกัน"
   
 • วรินทร จิวระประภัทร์ (แพรว)
  วรินทร จิวระประภัทร์ (แพรว)
  วรินทร จิวระประภัทร์ (แพรว)
  วรินทร จิวระประภัทร์ (แพรว)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - คณะผู้จัดทำละครเศรษฐศาสตร์ BE Drama
  - รองประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (SCOBE)
  - เหรัญญิกค่ายอาสาพัฒนาชนทบทคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ BE Camp
  - ฝึกงาน Permanent Mission of Thailand to the United Nation in Geneva, Switzerland
  - ฝึกงาน บริษัท PYI Consulting ฝ่าย Government Consulting
  - Teaching Assistance วิชา Statistic for Social Sciences 2

  "การศึกษาถือว่าเป็น Foundation ในการพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นๆ เพราะสุดท้ายแล้วการพัฒนาประเทศก็ต้องเกิดมาจาก Human capital ที่มีศักยภาพ ดังนั้นมันตอบโจทย์ของเราเพราะเราต้องการทำอะไรที่ท้าทาย และอยากทำบางอย่างที่เกิด impact กับคนอื่น เกิดประโยชน์กับสังคม และพัฒนาตัวเราเองไปในตัว เราเป็นคนโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆ ทางการศึกษามาตลอด เลยอยากจะใช้สิ่งที่เรียนมากับประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้พัฒนาเด็กๆ ในห้องเรียน"
   
 • ธิติมา เรืองทองดี (เดือน)
  ธิติมา เรืองทองดี (เดือน)
  ธิติมา เรืองทองดี (เดือน)
  ธิติมา เรืองทองดี (เดือน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - เข้าร่วมโครงการกิจกรรมโครงการระบบโซล่าเซลล์ไฟฟ้าส่องสว่าง
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ายปลูกป่าและค่ายวิทยาศาสตร์ KMITL
  - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ SPIE KMITL
  - ประสบการณ์ทำชุมนุม PR Science
  - ประสบการณ์การฝึกงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

  "เด็กๆ ไม่มีโอกาสเลือกว่าเค้าจะเกิดมาในครอบครัวหรือได้รับการศึกษาแบบไหน แต่เด็กๆ ควรที่จะได้รับโอกาสที่เค้าควรจะได้รับ ดิฉันจึงอยากเป็นหนึ่งคนที่ทำให้เค้าได้รับโอกาสนั้น เพราะดิฉันเชื่อว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้"
 • สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ (เมย์)
  สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ (เมย์)
  สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ (เมย์)
  สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ (เมย์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ภาคีเครือข่าย โครงการหนุนเสริมศักยภาพและบูรณาการเครือข่ายเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
  - โครงการครูเห็นครู จังหวัดระยอง
  - ครูอาสาสมัคร วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดหนองกระบอก จังหวัดระยอง
  - รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น งานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2560
  - ผู้สอนภาษาอังกฤษ (Phonics) โรงเรียนต้นกล้า จังหวัดระยอง
  - อาจารย์พิเศษ ในรายวิชา Front Office Operation ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2554-2556
  - Guest Service Supervisor & Room Controller โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel
  - Guest Service Agent โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa

  "ด้วยความรักและความตั้งใจอันดี ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา อยากเห็นการศึกษาไทยเปลี่ยนแปลง พัฒนาดีขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงอยากที่จะเสียสละและอุทิศตน แบ่งปันโอกาสดีๆ ทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการหรือขาดโอกาส ตอบแทนสังคมและทำมากกว่าหน้าที่เดิมที่เราเคยเป็นอยู่ และเชื่อมั่นว่าภารกิจใน 2 ปีนี้ จะเต็มอิ่มกับคำว่า คุณค่าชีวิตของเราคืออะไร"
   
 • ศิวาวุธ แคล้วคลาด (หนึ่ง)
  ศิวาวุธ แคล้วคลาด (หนึ่ง)
  ศิวาวุธ แคล้วคลาด (หนึ่ง)
  ศิวาวุธ แคล้วคลาด (หนึ่ง)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - ประธานค่ายอาสา "เสริมโอกาส สร้างรอยยิ้ม"
   - ครูอาสา ของธนาคารจิตอาสา สอนที่ชุมชนคลองเตย
   - วิทยากร โครงการ KMUTNB STEM CAMP
   - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
   - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสายนำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
   - พิธีกรโครงการสัมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "Smart Fram เกษตรอัจฉริยะ จุดเปลี่ยนอนาคตโลก"
   - อาสาสมัคร โครงการ NBTC ITU Volunteers รุ่นที่ 2 ของสำนักงาน กสทช. ปฏิบัติงานที่
      ศูนย์ USO NET บ้านใหญ่ จังหวัดนครนายก 


  "ผมมองว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าได้ การที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เด็กเหล่านั้นได้รับความรู้ และมีแรงบันดาลใจในการเรียน นับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาประเทศในอนาคต"
 • วรกันต์ แป้นสุข (มิวส์)
  วรกันต์ แป้นสุข (มิวส์)
  วรกันต์ แป้นสุข (มิวส์)
  วรกันต์ แป้นสุข (มิวส์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - หัวหน้านักกีฬาวอลเลย์บอลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ทำงานด้านกิจกรรมสันทนาการให้กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - หัวหน้านักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - ทำงานเป็นคุณครูสอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ที่สถาบันกวดวิชาแอปโซลูทวัน, อีดูแอ็ดโฮม เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

  "ผมมีความเชื่อว่าการศึกษาต้องสามารถแสดงถึงความเท่าเทียมกันของบุคคลได้ ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีฐานะเป็นอย่างไร แต่สำหรับการศึกษามันไม่สามารถที่จะแบ่งแยกตามฐานะกันได้ การที่เด็กๆ จะมีอนาคตที่สมบูรณ์แบบได้นั้นการศึกษาจะสามารถช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข"
   
 • ฤชานนท์ ชัยเพชร (นนท์)
  ฤชานนท์ ชัยเพชร (นนท์)
  ฤชานนท์ ชัยเพชร (นนท์)
  ฤชานนท์ ชัยเพชร (นนท์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - ประธานฝ่ายสันธนาการของสโมสรคณะนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
   - นายกสโมสรคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
   - กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำปิง อ.เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559
   - ติวเตอร์คณิตศาสตร์ สถาบันพี่พลอยติวเตอร์

  "อยากทำให้การศึกษาไทยถูกเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชนและสังคมอย่างแท้จริง"
 • ณัฐณิชา จันทร์พงษ์ (แป้ง)
  ณัฐณิชา จันทร์พงษ์ (แป้ง)
  ณัฐณิชา จันทร์พงษ์ (แป้ง)
  ณัฐณิชา จันทร์พงษ์ (แป้ง)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - สมาชิกชมรมต้นกล้าคุณธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
   - สมาชิกชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ฝ่ายจัดการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ประสบการณ์การศึกษาและปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อพัฒนาการสาธารณสุขในชุมชน
   - นักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุขที่ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

  "อยากท้าทายความสามารถตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน เพราะยังมีเด็กบางส่วนที่มีความสามารถแต่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ และอยากร่วมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองไปพร้อมกับการทำงานในโครงการ"
 • รัฐนันท์ จริยวิลาศกุล (บีม)
  รัฐนันท์ จริยวิลาศกุล (บีม)
  รัฐนันท์ จริยวิลาศกุล (บีม)
  รัฐนันท์ จริยวิลาศกุล (บีม)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557
  - หัวหน้านิสิตภาคพาณิชยศาตร์ สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
  - ประธานวิชาการและแนะแนวการศึกษา โครงการเส้นทางสู่เส้นชัย จากน้ำใจพี่จุฬาฯ (ค่ายแสงเทียน จุฬาฯ)
  - ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดการทีมกรีฑา คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - นักเรียนแลกเปลี่ยนและเจ้าภาพ โครงการ Bangkok - Seoul Youth Exchange Programme 2014
  - นักศึกษาฝึกงานฝ่ายเนื้อหาดิจิทัล และ ผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่าย บริษัท ด็อคคิวมาเนีย จำกัด

  "ระหว่างที่ผมกำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2 อยู่ในช่วงปิดเทอม ผมได้มีโอกาสไปทำค่ายวิชาการและแนะแนวการศึกษา ติวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมน้องระดับชั้นม.ปลาย ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ณ ที่นั่นผมได้รู้จักกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีอยู่หลายมิติ ซึ่งนอกเหนือจากความยากจนและโอกาสแล้ว ยังมีความเหลื่อมล้ำที่มาในรูปแบบต่างๆ อย่างคุณภาพการศึกษา ทัศนคติ ไปจนถึงระบบต่างๆ ผมจึงสนใจในเรื่องของการศึกษานับแต่นั้น เพราะเห็นว่าเป็นปัญหาที่จะแกล้งทำเป็นไม่เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ผมจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการศึกษาที่ตนเองสนใจ"
 • ประภัสสร สีหรักษ์ (ปูน)
  ประภัสสร สีหรักษ์ (ปูน)
  ประภัสสร สีหรักษ์ (ปูน)
  ประภัสสร สีหรักษ์ (ปูน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - เป็นอาสาสมัครในโครงการมูลธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ณ สหรัฐอเมริกา
   - เป็นอาสาสมัครในเครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา (TU Volunteer)
   - เป็นผู้ช่วยวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ม.6 โครงการพิเศษ MOU โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
   - สอนพิเศษวิชาภาษาไทย และ GAT
   - ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนในโครงการเสริมความรู้วิชาการและวัฒนธรรมเพื่อสานสัมพันธ์ไทย-จีน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาแห่งนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "อยากเป็นคนที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนให้แก่เด็กไทย ทำให้เด็กมองเห็นว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า จนเกิดเป็นความเชื่อมั่นในตนเองว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองไปในทางที่เหมาะสมได้"
 • สิรามล ตันศิริ (มล)
  สิรามล ตันศิริ (มล)
  สิรามล ตันศิริ (มล)
  สิรามล ตันศิริ (มล)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - ทีมพยาบาลเชียร์ ชุมนุมเชียร์และนิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ปี 2557
   - ประสบการณ์การเข้าร่วมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ ณ บ้านห้วยฮี้ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
   - ประสบการณ์การเป็นนักทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านชาวอาข่า ณ ดอยผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   - ทีมบริหาร และหัวหน้าฝ่ายเอกสารของชุมนุมเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ตั้งแต่ปี 2556 - 2559

  "เราคิดว่าด่านหนึ่งในชีวิตเรา คล้ายๆ ภูเขาลูกใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการเดิน ในมือพวกเราแต่ละคนนั้นมีชีวิตเด็กๆ นับร้อยที่ต้องดูแลพร้อมกับจุดไฟในตัวพวกเขาให้ลุกโชน พาเขาเดินขึ้นไปถึงยอดดอย และให้เขาเดินลงจากเขาสูงชันนี้ได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง ระหว่างทางต้องเหนื่อยเป็นธรรมดา แต่บรรยากาศข้างบนนั้นคงทำให้หายเหนื่อยได้แน่นอน"
 • พัชริยา ปานสิงห์ (อีฟ)
  พัชริยา ปานสิงห์ (อีฟ)
  พัชริยา ปานสิงห์ (อีฟ)
  พัชริยา ปานสิงห์ (อีฟ)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - Project leaders “Self- Awareness Booster Project” โครงการเสริมสร้างทักษะทางจิตสังคมสู่ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชา จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - Buddy for Japanese students SGU-KU-CMU Intercultural Exchange, Chiang Mai University
   - Waitress at ss1254372 and Gallerist at Seescape Gallery
   - Front office Internship at Le Meridien, Chiang Mai
   - Part-Time English Tutor

  "อยากพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่มีความเข้าใจในปัญหา และบริบทการศึกษาไทย พร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่สนับสนุนให้เด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเชื่อว่าเด็กๆ ทุกคนสามารถกำหนดทางเลือกชีวิตของตนเองได้ ด้วยการค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่ว่าเด็กๆ จะต้องเผชิญปัญหา และอุปสรรคเชิงระบบในสังคมก็ตาม"

   
 • ณัฐรดี ยิ้มปฐมสกุล (ซัน)
  ณัฐรดี ยิ้มปฐมสกุล (ซัน)
  ณัฐรดี ยิ้มปฐมสกุล (ซัน)
  ณัฐรดี ยิ้มปฐมสกุล (ซัน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   
  - รองประธานค่ายแนะแนวธรรมศาสตร์-ชลบุรี ครั้งที่ 1
   - ประสบการณ์ฝึกงานภาคปฏิบัติพัฒนาชุมชนร่วมกับสหทัยมูลนิธิภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   - ประสบการณ์ฝึกงานที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (บ้านบางแค2,บ้านอิ่มใจ,ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง)

  "ดิฉันมีความเชื่อว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากในสังคมไทย เพราะหนึ่งปัญหาส่งผลกระทบต่ออีกหลายปัญหาและเมื่อได้มาเห็นวิสัยทัศน์ของโครงการทำให้รู้สึกว่าโครงการนี้กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเป็นเส้นทางที่ทำให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงกับระบบการศึกษาให้มีีคุณภาพและเท่าเทียม ถึงแม้จะเป็นงานที่ท้าทายแต่ก็จะช่วยส่งเสริมให้ดิฉันได้สามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น"
 • จีรพันธ์ จารุเดชารัตน์ (แม็พ)
  จีรพันธ์ จารุเดชารัตน์ (แม็พ)
  จีรพันธ์ จารุเดชารัตน์ (แม็พ)
  จีรพันธ์ จารุเดชารัตน์ (แม็พ)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ปี 58
   - สโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ปี 58 ฝ่ายพยาบาล
   - รองประธานชมรมว่ายน้ำปี 57
   - อบรมการปฐมพยาบาลเบื้อต้นคณะพยาบาล
   - อบรมการปฐมพยาบาลเบื้อต้นคณะแพทยศาสตร์
   - ฝ่ายช่างภาพกิจกรรมภาควิชาและคณะ อบรมผู้ประกาศและพิธีกรอีเว้นท์ Mcot Academy ครั้งที่ 3
   - ฝ่ายพีอาร์ละครเวทีภาควิชาปี 57 ฝ่ายพีอาร์ละครเวทีภาควิชาปี 58 เกียรติบัตรเรียนดีปี 56 57 58
   - ฝึกงานที่ Chiang Mai Citylife Magazine ค่ายอาสาจัดกิจกรรมวันเด็กบนดอยปี 56 
  - Liaison TTM Plus ปี 59 60 Liaison for International Choir 2016 Liaison for FISU English Private Teacher English Teacher at YMCA Institution Writing an online article posted on Chiang Mai Citylife Website

  "ชอบการสอนภาษาอังกฤษเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว อยากเปลี่ยนมุมมองของเด็กต่อการเรียนภาษาอังกฤษจากลบให้เป็นศูนย์ไม่ก็บวก จากยากกลายเป็นปานกลางไม่ก็ง่าย อีกเหตุผลนึงคือตอนเด็กเคยประสบเหตุการณ์ที่ทั้งดีและไม่ดีเกี่ยวกับตัวครู ในฐานะนักเรียนคนนึงก็มีความฝันว่า โตขึ้นจะเป็นครูในแบบที่เราชอบ และจะไม่ประพฤติกับนักเรียนในแบบที่เราไม่ชอบถูกกระทำตอนเราเป็นนักเรียน"
 • ณัชชา อุนหะวรากร (สนุ๊ก)
  ณัชชา อุนหะวรากร (สนุ๊ก)
  ณัชชา อุนหะวรากร (สนุ๊ก)
  ณัชชา อุนหะวรากร (สนุ๊ก)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   
  - รองประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
   - สมาชิกฝ่ายกลองฉาบ กลุ่มอิสระงิ้วล้อการเมือง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - การฝึกภาคปฏิบัติบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในองค์กร ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
   - การฝึกภาคปฏิบัติบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จังหวัดอุดรธานี และได้จัดทำโครงการ "เติมความรู้ ต่อความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด" กับเยาวชนตำบลนาพู่

  "ความตั้งใจของฉัน คือ การได้ทำงานเพื่อสังคม ซึ่งโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของไทย ให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งสิ่งที่ตั้งใจที่จะพัฒนาคือการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับนักเรียนให้เขาเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตนเอง เพื่อพร้อมที่จะเติบโตและส่งมอบโอกาสดีๆ นี้ต่อไปในสังคมอย่างไม่สิ้นสุด"
 • ศศิพร สามนคร (ลูกปลา)
  ศศิพร สามนคร (ลูกปลา)
  ศศิพร สามนคร (ลูกปลา)
  ศศิพร สามนคร (ลูกปลา)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - ประธานค่ายอาสาของคณะ หัวหน้าทีมโปรเจคเพื่อพัฒนาชุมชน
   - หัวหน้านิสิตของชั้นปี สตาร์ฟกิจกรรมต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา

  "ดิฉันเรียนบริหารทรัพยากรการเกษตรมาแต่เป็นคนที่รักการสอน เห็นปัญหาด้านการศึกษาของไทยมาตลอดและฝันอยากจะให้การศึกษาที่ดีเป็นสิ่งที่เด็กไทยทุกคนเข้าถึงได้และปราศจากความเหลื่อมล้ำ จึงอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนแก้ไขปัญหานี้ ได้พัฒนาเด็กและพัฒนาตัวเอง"
 • นัซริน เจ๊ะยอ (นัซ)
  นัซริน เจ๊ะยอ (นัซ)
  นัซริน เจ๊ะยอ (นัซ)
  นัซริน เจ๊ะยอ (นัซ)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
   - ฝึกงานและปฏิบัติงาน ณ.กระทรวงต่างประเทศ (Dvifa)
   - ประธานชมรสืบสานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   - ประธานค่ายต้นกล้าแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 -คณะกรรมการในการจัดค่ายและกิจกรรมจิตอาสาของชมรมศิษย์เก่าสานสัมพันธ์

  "การที่ได้เรียนคณะครุศาสตร์ ทำให้ได้พบเจอกับปัญหาการศึกษามากมาย หนึ่งในนั้นปัญหา การหลื่อมล้ำทางการศึกษา เด็กหลายคนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ หรือบางคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องผู้ปกครองไม่สามารถแบกรับภาระทางการศึกหาได้ เราเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ดีขึ้น เพราะการแก้ปัญหาการศึกษาไม่ควรผลัดภาระให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม"
 • ตุลลิยา สาริบุตร (กุ๊กกิ๊ก)
  ตุลลิยา สาริบุตร (กุ๊กกิ๊ก)
  ตุลลิยา สาริบุตร (กุ๊กกิ๊ก)
  ตุลลิยา สาริบุตร (กุ๊กกิ๊ก)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - ทูตวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (ปี 2009-2010)
   - นักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรงเรียน Gymnasium Grootmoor เมือง Hamburg ประเทศ เยอรมนี (เป็นเวลา 1ปี)
   - work and travel ที่ร้านอาหาร Mae Kha Thai , Boston ประเทศ สหรัฐอเมริกา (2015)
   - เจ้าหน้าที่ฝึกงาน สถานกงสุลฟิลิปปินส์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (2016)

  "อยากเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านความเลื่อมล้ำในสังคมไทย"
 • สายฝน โพธิ์จีน (เผอิญ)
  สายฝน โพธิ์จีน (เผอิญ)
  สายฝน โพธิ์จีน (เผอิญ)
  สายฝน โพธิ์จีน (เผอิญ)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  คณิตศาสาตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - ผู้นำเชียร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รุ่นที่ 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - อาสาสมัครค่ายแนะแนวการศึกษา "น่านเคียงโดม"
   - อาสาสมัครค่ายแนะแนวการศึกษา "สังคมสงเคราะห์สัญจร"
   - นักศึกษาฝึกงานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
   - นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติพัฒนาชุมชน ณ เทศบาลรัษฎา ชุมชนโหนทรายทอง จังหวัด ภูเก็ต
   - ตัวแทนภาคใต้ในการประกวดโครงการ "กระชังสามสหาย" คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

  "ถ้าเรามองเห็นปัญหาการศึกษาแต่ไม่มีมีใครลงมือทำ ปัญหานั้นก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดิฉันจึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขปัญหานั้น อีกทั้งดิฉันอยากเห็นเด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เพียงแต่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะภูมิหลังหรือการขาดเงินในการศึกษา เพราะดิฉันเชื่อว่าเด็กทุกคนมีคุณค่า มีศักยภาพในตนเองเพียงแต่ต้องได้รับการสนุบสนุนให้เขาได้ทำให้สิ่งที่ชอบ มีเป้าหมายชีวิต ดึงศักยภาพออกมาในการพัฒนาตนเองให้มากที่สุดเท่านั้นเอง"
 • ไซราม ประกายกิจ (ทอมมี่)
  ไซราม ประกายกิจ  (ทอมมี่)
  ไซราม ประกายกิจ  (ทอมมี่)
  ไซราม ประกายกิจ (ทอมมี่)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี สาขาปรัชญา การเมือง เเละเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ใบรับรองการทำงานในฐานะรองอุปฯฝ่ายการเมือง (2015)
   - วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : นักกิจกรรมดีเด่น  ( 2556 - 2558 )
   - รัฐสภา : โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ (2558)
   - สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ : สัมนาผู้นำนักศึกษากับอนาคตสังคมไทย (2558)
   - เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานฝึกงานกรรมาธิการ 2 ฝ่ายการเมือง การสื่อสารมวลชน เเละการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้เเทนราษฏร รัฐสภา

  "ผมอยากเห็นนักเรียนที่ผมสอนมีความสุขกับการเรียนเเละอยากมาเรียนมากขึ้น นักเรียนๆ อาจจะไม่ต้องมีเกรดที่สวยหรู เเต่ความตั้งใจของผมเพียงเเค่อยากให้นักเรียนๆ เหล่านั้น รักในการหาความรู้ (ต่างจากการเรียน) ในเชิงประจักษ์ ผมอยากเห็นนักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษประจำวันได้ อ่านหนังสือภาษาอังกฤษได้ เเละที่สำคัญที่สุด ผมอยากให้นักเรียนๆ ได้ซึบซับเเนวทางการหาความรู้ต่อไป ไม่ใช่เเค่ในห้องเรียน"
   
 • วรัญญา ปัตตพงศ์ (กุ๊กกิ๊ก)
  วรัญญา ปัตตพงศ์ (กุ๊กกิ๊ก)
  วรัญญา ปัตตพงศ์ (กุ๊กกิ๊ก)
  วรัญญา ปัตตพงศ์ (กุ๊กกิ๊ก)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) สาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ผู้นำกิจกรรมละคอนรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ให้กับนักเรียน
  - ผู้นำกิจกรรมละคอนเสริมทักษะการละคอน
  - ผู้นำกิจกรรมละคอนเพื่อการศึกษา (TIE) 
  - คณะกรรมการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ ปี 2556-2557 
  - ผู้ช่วยผู้นำกิจกรรมละคอนสร้างสรรค์ให้กับผู้พิการทางสายตา 
  - ผู้ช่วยผู้นำกิจกรรมละคอนสร้างสรรค์เพื่อเสริมความมั่นใจในตนเองให้กับเด็กด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก 
  - ผู้กำกับเวที ละคอนเด็ก เรื่อง สวนเที่ยงคืน 
  - นักแสดงละคอนเด็ก เรื่อง ดาวรุ่งดวงใหม่
  - รับโล่รางวัลนักเรียนเรียนดี “ผลการเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของชั้นปี”  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     ปีการศึกษา 2556-2558 ( 3 ปีซ้อน ) 
  - รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมภาค 2/2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - รับโล่รางวัล "เยาวชนคนดีศรีเตรียมพัฒน์ฯ นนท์" ประจำปี 2552 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

  "สอนนักเรียนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์เป็น แก้ไขปัญหาได้ มีความรู้ความสามารถ และค้นพบศักยภาพของตนเอง เพราะการทำให้เด็กอยากเรียน และเกิดความรู้สึกว่าตนมีความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากจะทำให้เด็กมีแรงจูงใจและเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง และทำประโยชน์ต่อผู้อื่นในอนาคต จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับจากครู การที่ครูเชื่อว่าเราทำได้ มันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราอยากพัฒนาตนเองและเป็นคนดี สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ''
 • พิศิษฐ์ รักษ์จินดา (ก็อด)
  พิศิษฐ์ รักษ์จินดา (ก็อด)
  พิศิษฐ์ รักษ์จินดา (ก็อด)
  พิศิษฐ์ รักษ์จินดา (ก็อด)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
   ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - นักกีฬาบาสเกตบอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประธานฝ่ายกีฬา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - สมาชิกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2554-2558
  - อาสาสมัคร ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - หัวหน้าฝ่ายกีฬางาน Freshy Weeks มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - หัวหน้าฝ่ายเปิดโลกกิจกรรม งานรับเพื่อนใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  - แกนนำกลุ่มกิจกรรมเบต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 26 
  - ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมรวมกีฬา Dome Vidya คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - หัวหน้าโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาและชุมนุมสายกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2558
  - ประธานชมรมบาสเกตบอล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560


  "ผมเคยเป็นเด็กหลังห้องที่ขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต หากไม่ได้พบกับครูที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวผม และทำให้ผมเชื่อว่าผมสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ ผมก็คงจะไม่สามารถนำพาตัวมามาจนถึงทุกวันนี้ เราเสียเวลาชีวิตไปมากมายแล้วกับการนั่งดูระบบการศึกษาไทยที่ล้มเหลว แต่ไม่ได้ลงมาช่วยกันพยายามทำให้มันดีขึ้น"
 • กรีนฐิณญาภัทร์ ลาเตะ (กรีน)
  กรีนฐิณญาภัทร์ ลาเตะ (กรีน)
  กรีนฐิณญาภัทร์ ลาเตะ (กรีน)
  กรีนฐิณญาภัทร์ ลาเตะ (กรีน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) สาขานิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน วิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - ประธานโครงการ Health to you มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - ประสบการณ์ฝึกงาน ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
     ตำแหน่ง ครีเอทีฟ รายการโทรทัศน์ สำนักผลิตและจัดหารายการ

  "การสื่อสารแนวความคิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขหรือความสุขที่ได้เรียน เพราะ ความสุขคือผลทางบวกของชีวิตเมื่อความสุขเกิดจากการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นจะไม่มีวันสิ้นสุด ความต้องการรู้จะนำตัวผู้เรียนไปหาคำตอบโดยที่ครูผู้สอนจะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือเติมเต็มความรู้ให้ผู้เรียน โดยพยายามทำให้ห้องเรียนกว้างขึ้นจากความสงสัยที่อยากจะรู้ ทำให้ผู้เรียนไม่เชื่อความรู้ทีสำเร็จรูปโดยที่เขาไม่มีส่วนหาคำตอบ เมื่อผู้เรียนอยากรู้เกิดคำถามและสนุกกับการหาคำตอบความสุขก็จะเขามาในการเรียนรู้ของเขาลักษณะการเรียนรูปแบบนี้จะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ทุกวิชาได้แม้แต่ในห้องเรียนไม่มีก็ตาม"
 • ริฎวัน อุเด็น (วัน)
  ริฎวัน อุเด็น (วัน)
  ริฎวัน อุเด็น (วัน)
  ริฎวัน อุเด็น (วัน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - รางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   - นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ผู้ประสานงานงานประชุมชุดโครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
   - ผู้อาสาริเริ่มและผู้ร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลนบพิตำ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   - ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ปลูกป่าชายเลน จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
   - หนึ่งในคณะผู้นำเชียร์ของ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  "ผมเคยถามตัวเองว่าเราเรียนหนังสือกันไปทำไม คำตอบของผมในวันนี้คือเพื่อให้ผมมีความคิดและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความหมาย การศึกษาทำให้ผมมีประสบการณ์ มันไม่เพียงแต่จะทำให้ผมเก่งกล้าขึ้นแต่มันทำให้ผมรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นอีกด้วย ผมโชคดีที่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่ดี มีพ่อแม่คอยสนับสนุน แต่อีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนผมเล่า ผมไม่อยากให้สังคมละทิ้งเด็กพวกนั้น พวกเขาควรได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกันกับคนอื่นๆ"
 • อับดุลมุมิน ตอแลมา (ฟาน)
  อับดุลมุมิน ตอแลมา (ฟาน)
  อับดุลมุมิน ตอแลมา (ฟาน)
  อับดุลมุมิน ตอแลมา (ฟาน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ประธานค่ายจิตอาสาพัฒนา (ค่ายสร้าง) ณ บ้านเวียงหมอก เชียงราย 
  - ประธานโครงการ The Spark ครั้งที่ 6 จุดประกายฝันนำชีวิต ณ บ้านเวียงหมอก เชียงราย 
  - ประธานค่ายอบรมภาคฤดูร้อน ณ บ้านห้วยมะหิฝน เชียงราย (วันที่ 11-15 เมษายน 2558) 
  - ประธานชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  "ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาใหญ่ระดับต้นของปัญหาอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นนั้น จำเป็นต้องผ่านการมีการศึกษาที่ดี แต่กระนั้น เมื่อมองถึงคุณภาพการศึกษาของคนในเมือง กับคนชนบท มีความแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ตามมา"

   
 • กฤตวัฒน์ วิเศษสุวรรณ (ปััท)
  กฤตวัฒน์ วิเศษสุวรรณ (ปััท)
  กฤตวัฒน์ วิเศษสุวรรณ (ปััท)
  กฤตวัฒน์ วิเศษสุวรรณ (ปััท)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ผู้นำกลุ่มเล็กๆ โดยในการไปได้ไปสอนหนังสือเด็ก และค้นหาปัญหาชุมชนจากภายใน
  - หัวหน้าฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ค่าย น่านนี้มีรัก ของ Rotaract
  - รองประธานค่าย ค่ายธรรมศาสตร์ ระยอง ครั้งที่ 1


  "การสร้างเครือข่ายของคนที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาการศึกษาในระยะยาว นั้นก็คือ การสร้างระบบ โครงสร้าง ที่ยั้งยืนภายในกลุ่มคนที่สนใจด้านการศึกษา"
 • จิรากิตติ์ แสงลี (ชัดเจน)
  จิรากิตติ์ แสงลี (ชัดเจน)
  จิรากิตติ์ แสงลี (ชัดเจน)
  จิรากิตติ์ แสงลี (ชัดเจน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - รองประธานชั้นปี รองประธานชมรมประชาธิปไตย (ชมรมกลางของมหาวิทยาลัย)
   
  - ฝ่ายวิชาการ นักศึกษาทุนกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - รองนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
   - รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  "การต่อสู้นี้เป็นสิ่งที่ผมจะทำอย่างสม่ำเสมอ และจะแสวงหาโอกาสเพื่อที่จะต่อสู้นั้น การตั้งเป้าหมายของผมเช่นนี้ อาจจะทำให้คนไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในสิ่งที่ผมทำ ทั้งพี่น้องประชาชนคนธรรมดา หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ก็อาจจะเป็นแรงกระเพื้อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้" 

   
 • ภูมิ เพ็ญตระกูล (ภูมิ)
  ภูมิ เพ็ญตระกูล (ภูมิ)
  ภูมิ เพ็ญตระกูล (ภูมิ)
  ภูมิ เพ็ญตระกูล (ภูมิ)
  การศึกษา
  ปริญญาโท Industrial Economics London School of Economics and Political Science ประเทศสหราชอาณาจักร
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - Outstanding Cambridge Learner Awards for Highest Marks in Thailand 
   for CIE IGCSE Mathematics (2010)
  - Outstanding Cambridge Learner Awards for Highest Marks in Thailand for CIE A-Level History (2013) 
  - Outstanding Cambridge Learner Awards for Highest Marks in Thailandfor CIE A-Level Mathematics (2013) 
  - Outstanding Cambridge Learner Awards for Highest Marks in Thailandfor Highest aggregate marks across 3 CIE A-Level subjects (2013) 
  - Reporter-Trainee at Voice TV
  - Summer Analyst Management Solutions International (as part of the TEAM Group)
  - Co-Founder and Head of Marketing and Media Warwick ASEAN Conference 2015
  - Co-Head of Pro-bono Consulting Services Warwick Consulting Society


  "หากผมสามารถส่งเสริมความคิดเชิงวิพากษ์ และสร้างค่านิยมการแลกเปลี่ยนทางความคิดได้สำเร็จ สังคมไทยก็จะมีนักคิดกลับมาช่วยพัฒนาประเทศอีกนับไม่ถ้วน และหากผมสามารถแก้ไขปัญหาความเหลือมล้ำทางการศึกษาได้ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ก็จะลดลงและประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"
ถาม-ตอบ