โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2 ปีของการเข้าร่วมโครงการฯจะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่คุณจะได้พัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณ ผ่านการ นำ นักเรียนในชุมชนด้อยโอกาส หลายร้อยคนไปถึงฝั่งฝันของเขา นี่จะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนชีวิตตัวคุณเอง และชีวิตเด็กนักเรียนของคุณไปพร้อมๆ กัน
บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ
จะมีงานไหนที่คุณจะได้ นำ คน 40 คนตั้งแต่วันแรกของการทำงานจะมีงานไหนที่คุณ รับผิดชอบ อนาคตของประเทศ จะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณ เกิดจากความสำเร็จของคนอื่น
บทบาทหน้าที่โดยสังเขป
 • ปฏิบัติหน้าที่ครูเต็มเวลาในโรงเรียนขยายโอกาส ในระดับชั้นม.ต้น เป็นเวลาสองปีการศึกษา
 • สร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อย
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น ค่ายฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมต่อเนื่องทุกเดือน
 • หลังสองปี เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมจากทุกภาคส่วน
เส้นทาง 2 ปี ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
TRAINING
INSTITUTE
YEAR 1
TERM 1
ADDITIONAL
TRAINING
YEAR 1
TERM 2
YEAR 2
ค่ายเตรียมความพร้อม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมค่าย ฝึกอบรมทักษะการสอนอย่าง ผู้นำ (Teaching As Leadership) และทักษะอื่นๆ ตามมาตรฐานของ คุรุสภา เช่น การวางแผนการสอน การจัดการห้องเรียน และการสร้าง แรงจูงใจให้นักเรียน ทั้งทางทฤษฎีและ ปฏิบัติ จากทางโครงการและ มหาวิทยาลัยพันธมิตรเป็นระยะเวลา 6-8 สัปดาห์
การสอนภาคเรียนที่ 1
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการ สอนในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย โดยมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำและ สนับสนุน โดยที่ปรึกษาจะมาจากทั้ง ภายในโรงเรียน (ครูพี่เลี้ยง และผู้ อำนวยการโรงเรียน) และภายนอก โรงรียนจากทางองค์กร พร้อมกลับ เข้ามาทำกิจกรรมอบรมเพิ่มเติม ต่อเนื่องทุกๆ 1.5 เดือน
การฝึกอบรมช่วงปิดเทอม ตุลาคม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับการอบรม ทักษะการเป็นผู้นำในห้องเรียนเพิ่ม เติมกับทางองค์กรในช่วงเดือน ตุลาคม เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็น หลังจากมีประสบการณ์การสอน ในสถานการณ์จริงมาแล้ว
การสอนภาคเรียนที่ 2
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 2ของการเข้าร่วม โครงการ ในโรงเรียนเดิม โดยมี ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำสนับสนุน เช่นเคย พร้อมการเข้าฝึกอบรมกับ ทางโครงการอย่างต่อเนื่อง
การสอนปีที่ 2และโครงการพัฒนาชุมชน
สอนในปีที่ 2 ที่โรงเรียนเดิม นอกจาก นี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้ นำทักษะความเป็นผู้นำที่ตนเองได้ พัฒนาขึ้นผนวกกับความเข้าใจถึง โรงเรียนและชุมชนรอบข้าง มาทำ โครงการพัฒนาชุมชน (Community Project) ของตนเอง เพื่อร่วมขยาย ผลการเปลี่ยนแปลงออกจากห้อง เรียนของตนสังคมวงกว้างขึ้น
การพัฒนาความเป็นผู้นำ
การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน สร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างวิสัยทัศน์ให้กับคนกว่า 40 คน เชื่อในศักยภาพของตนเอง ย่อมถือเป็นบททดสอบที่ท้าทายสำหรับผู้นำทุกคนในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาครัฐ แต่นี่คือสิ่งที่ครูต้องทำทุกวัน … ความเป็นครู คือความเป็นผู้นำ
ปรัชญาของการพัฒนาผู้นำ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในโครงการฯ ใช้หลักการสอนอย่างผู้นำ (Teaching As Leadership) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Teach For America หลักการ ดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมทักษะสำคัญที่สุดของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ในบริบทที่ท้าทาย ซึ่งรวมถึงถึงการเป็นครูในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส หลักการนี้แบ่งเป็น 6 มิติ คือ การตั้งวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ การลงทุนกับผู้เรียนและผู้อื่น การวางแผนอย่าง มีจุดมุ่งหมาย การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง การมุ่งมั่นทำงานโดยไม่ย่อท้อ ตลอด 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ คุณจะได้ พัฒนา 6 ทักษะดังกล่าวทั้งในบริบทของห้องเรียน และบริบทการทำงานนอกห้องเรียน
ค่ายเตรียมความพร้อม

เส้นทาง 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ จะเริ่มต้นขึ้นที่ค่ายเตรียมความพร้อม (Training Institute) ซึ่งเป็นค่ายประจำ 6-8 สัปดาห์ ในค่ายนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะ การสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ถึง ระบบการศึกษา ปัญหาสังคม ความเป็นผู้นำ นอกจากนี้คุณจะได้ทดลองสอนจริง ร่วมกิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวของคุณ คุณจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วในช่วง การเข้าค่าย แต่มากกว่านั้นคือมิตรภาพที่คุณจะได้สร้างขึ้นตลอดระยะการเตรียม ความพร้อม
ที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีกลุ่มคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณ ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในฐานะครูและผู้นำ คุณจะมีครูพี่เลี้ยงภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนที่คอยให้ความช่วยเหลือ รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership Development Officer) ของทางโครงการฯ นอกจากนี้เพื่อนร่วม โครงการฯ ยังเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่จะคอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทาง ตลอดการเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนและวิชาที่สอน
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ทำงานร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของ โรงเรียน หรือโรงเรียนโดยตรง โดยมูลนิธิฯมีแนวทางในการคัดเลือกโรงเรียน โดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ขนาดของโรงเรียน รายได้เฉลี่ยของ ผู้ปกครอง และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ความร่วมมือของคณะ ผู้บริหารโรงเรียน ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

ในปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการฯ สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคตเด็กนักเรียนไทย ทั้งในแง่ของพัฒนาการของนักเรียน และ แง่ระบบการศึกษาที่นักเรียนจะต้องเลือกระหว่างการเรียนต่อในสายสามัญ สายอาชีพ หรือออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปทำงาน โดยทางโครงการฯ ส่งผู้เข้า ร่วมโครงการเข้าไปสอนในวิชาหลักที่เป็นที่ขาดแคลน
โรงเรียนที่สอน

เนื่องด้วยโรงเรียนในเครือข่ายของเรามักเป็นโรงเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่าง กันไปทั้งสภาพแวดล้อม โรงเรียน การขาดแคลนครูในรายวิชา วัฒนธรรมภายใน โรงเรียน ฯลฯ ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทางานร่วมกับโรงเรียนและ หน่วยงานราชการอื่นๆ ในการจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียน ชุมชนรอบข้าง และเด็กนักเรียน

ผู้สมัครเข้าโครงการสามารถเลือกกลุ่มจังหวัดที่ตนเองต้องการทำงานในใบสมัคร และจะทราบกลุ่มจังหวัดที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลังจากผ่านกระบวนการ สัมภาษณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบตกลงเข้าร่วมโครงการฯ

หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการฯแล้ว ทางโครงการฯ จะเริ่มทำงานร่วมกัน โรงเรียนเพื่อจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการไปตามโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจะนำความประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ ในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฯอยู่อย่างน้อย 2 คน

ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้เปิดในจังหวัดต่อไปนี้
 • กรุงเทพมหานคร
วิชาที่สอน

เราสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสอนในวิชาที่ใกล้เคียงกับวิชาที่ตนเองศึกษามา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอธิบายถึงเนื้อหาของวิชาดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาในสายดังกล่าว หรือต้องการสอนในวิชาอื่นที่ตนเองไม่ได้ ศึกษามาโดยตรง ทางโครงการฯ จะมีการจัดการทดสอบความรู้รายวิชา (Subject Knowledge Test) เพื่อทดสอบความเข้าใจในรายวิชาดังกล่าว ภายหลังผู้เข้าร่วม โครงการฯ ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงความจำนงในรายวิชาที่ตนเองต้องการสอนได้ใน ใบสมัคร โดยทางโครงการฯจะเป็นผู้จัดสรรรายวิชาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯตาม ความเหมาะสม และตามความต้องการของโรงเรียน

ในปัจจุบันทางโครงการฯ กำลังรับสมัครผู้ที่สนใจสอนในวิชาต่อไปนี้
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
สิ่งที่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จะได้รับ
 • ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
 • พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการสอน ตามหลักการการสอนอย่างผู้นำ (Teaching As Leadership) ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการเข้าร่วม โครงการ การอบรมภายในโครงการจะเริ่มจากการเข้าค่ายเตรียมความ พร้อมระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งภายในค่ายประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาค ปฏิบัติ โดยครอบคลุมหลักการสอนและทักษะความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ตลอด 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำจาก Mentor ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • โอกาสในการเข้าถึงผู้นำภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการแก้ปัญหาสังคม
 • ประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่รู้จัก โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Harvard, Princeton, Stanford, Columbia, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ (อ่านเพิ่มเติมที่ “หลังจาก 2 ปี”)
 • เข้าถึงบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในภาคธุรกิจต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของทักษะการทำงานที่คุณได้สะสมมาในช่วง 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ และให้ สิทธิพิเศษในการสมัครงานแก่ศิษย์เก่าของโครงการ (อ่านเพิ่มเติมที่ “หลังจาก 2 ปี”)
 • โอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเท่าระดับเริ่มต้นในภาคเอกชน
 • รอยยิ้มของเด็กๆที่คุณสอนและชีวิตของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะคุณ :)
หลังจาก 2 ปี
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในหัองเรียน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ยังต้องการ ที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงวงกว้างในสังคม ผู้สำเร็จโครงการฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของ เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการขจัดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา ด้วยทักษะความเป็นผู้นำ ความเข้าใจถึงปัญหาสังคมอย่างถ่องแท้ จะช่วยผลักดันให้ศิษย์เก่าของ โครงการฯ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนต่อไป
ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและต่างประเทศ เช่น สถาบันศศินทร์,Harvard University, Stanford University, Princeton University และอีกหลากหลาย มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงคุณสมบัติและศักยภาพของผู้ที่ผ่านโครงการของเรา โดยยินดีให้ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาต่อแล้วเลื่อนเวลาเข้าศึกษาต่อได้ ในระยะเวลา 2 ปี และยังมีบางมหาวิทยาลัยเสนอทุนการศึกษาให้กับผู้สำเร็จจากโครงการฯ
อ่านเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนเราได้ที่นี่
สถาบันทางการศึกษาต่อไปนี้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการ เลื่อนเวลาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Harvard Business School, Harvard Law School, Stanford Graduate School of Business, Harvard Kennedy School of Government, Johns Hopkins University – Carey Business School, Columbia University Law School, Princeton University – Woodrow Wilson School of Public Affairs และ Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

นอกจากนี้ Tufts University – Fletcher School ยินดีมอบทุนการศึกษาอย่างน้อย $5,000 ต่อปี แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่เป็นศิษย์เก่า ของ Teach For Thailand
(ติดต่อ recruitment@teachforthailand.org เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
ภาคการศึกษา
ด้วยความเข้าใจถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผู้สำเร็จโครงการฯจำนวนหนึ่งเลือกที่จะทำงานในภาคการศึกษาต่อ เพื่อขับเคลื่อนการ เปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อไป ประสบการณ์การผ่านการอบรมพัฒนาจะช่วยผู้สำเร็จโครงการฯสามารถเป็นครูที่มีประสิทธิภาพได้ นอกจากการสอนแล้ว ปัจจุบันยังมีองค์กรเพื่อสังคมและหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากที่ทำงานด้านการศึกษาที่ผู้สำเร็จโครงการอาจเข้าร่วมต่อไปได้  
ภาคสังคม
ด้วยประสบการณ์และทักษะในระยะเวลา2 ปี จะช่วยให้ผู้สำเร็จจากโครงการฯ มองเห็น และเข้าใจปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้น ทักษะและความเข้าใจดังกล่าว จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถเลือกทางานในสายการพัฒนาสังคมต่อไปได้ ทั้งในมูลนิธิอื่นๆ ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในภาคเอกชน หรือการตั้งกิจการเพื่อสังคมของตนเอง (Social Enterprises)
ภาคเอกชน
ในระยะเวลา 2 ปี ผู้สำเร็จจากโครงการฯ จะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทางาน และทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านการทำงานที่มีความรับผิดชอบสูง ทักษะ ดังกล่าวเป็นทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ในทุกสายอาชีพ นอกจากนี้ Teach For Thailand ยังมีองค์กรเครือข่ายที่ยินดีให้สิทธิพิเศษ ในการสัมภาษณ์งานแก่ผู้สำเร็จจากโครงการฯ เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย
อ่านเกี่ยวกับองค์กรพันธมิตรของเราได้ที่นี่
บริษัทชั้นนำต่อไปนี้ตระหนักถึงศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ และให้สิทธิพิเศษในการสัมภาษณ์งานแก่ผู้สำเร็จโครงการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท Bain & Company Thailand Inc. และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

นอกจากนี้ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์อนุญาตให้ผู้สมัครงานในบริษัทดังกล่าว สามารถขอเลื่อนเวลาการเริ่มงานไปสองปี เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้ (ติดต่อ recruitment@teachforthailand.org เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม)
ภาครัฐ
หากผู้สำเร็จจากโครงการฯ มีความต้องการที่จะพัฒนานโยบายการศึกษาของประเทศ การเข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่ายังเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จจาก โครงการฯ ได้พบกับองค์กรผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน ในการขจัดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทยต่อไป
“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เรามองหา
หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากทุกสาขาวิชาชีพที่คิดว่าการศึกษาไทยต้องการการเปลี่ยนแปลง หากคุณมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานที่ท้าทาย ใช้ความรู้ ความสามารถที่คุณมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์คือที่ของคุณ
การสร้างนักเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่เข้าใจในปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ใช้กระบวนการคัดเลือกที่มีรากฐานจากงานวิจัยเชิงผลกระทบจากผู้เข้าร่วมโครงการของ Teach For America นำมาปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ ทั้ง่ในบทบาทครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนักเรียน ไปจนถึงบทบาทผู้นำผู้สร้างวิสัยทัศน์ในองค์กรชั้นนำในอนาคต เรามองหาผู้ที่จะเติบโตเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งในช่วงเวลา 2 ปีและตลอดไป
คุณสมบัติเบื้องต้น
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หากกำลังศึกษาอยู่ จะต้องจบการศึกษาก่อนเริ่มการฝึกอบรม)
 • มีสัญชาติไทย สามารถทำงานในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย
 • ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี GPA 2.75 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย
หมายเหตุ: ผลการเรียนจะถูกพิจารณาควบคู่กับประสบการณ์การทำกิจกรรมอื่น
ในขั้นตอนการคัดเลือกต่างๆ เรามองหาคุณลักษณะเหล่านี้
 • มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล
 • อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น
 • มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
 • เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทย
อ่านประวัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา ที่นี่
กำหนดการรับสมัคร
โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 2017 เปิดรับสมัครทางเว็บไซท์ (ที่นี่) ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559
วันหมดเขตสมัครครั้งต่อไป :12 มีนาคม 2560
เริ่มการฝึกอบรม : 21 สิงหาคม 2560
เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน : 1 พฤศจิกายน 2560
ขั้นตอนการคัดเลือก
กรอกใบสมัครออนไลน์

ใบสมัครมี 2 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเรียงความกล่าวถึงความตั้งใจของคุณในการเข้าร่วมโครงการ กรุณากรอกใบสมัครให้ครบทั้งสองส่วน ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง ผู้สมัครทุกคนจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อแจ้งผลการคัดเลือก

คำแนะนำ: เนื่องจากในแต่ปีจะมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่ต้องการ เราจะพิจารณาจากใบสมัครที่ได้รับก่อน เราขอแนะนำให้คุณส่งใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้ามาโดยเร็วที่สุด
นัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร จะได้รับอีเมลเชิญมาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ภายใน 5 วันทำการ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งผลตอบกลับภายในเวลา 5 วันทำการ

คำแนะนำ: เมื่อได้รับอีเมลแล้ว คุณควรนัดวันสัมภาษณ์โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่คุณต้องการ
เข้าร่วม Assessment Center
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะได้รับเชิญร่วม Assessment Center ซึ่งเป็นกิจกรรมการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลา 1 วันเต็ม กิจกรรมที่ท้าทายที่คุณจะได้เข้าร่วมพร้อมกับผู้สมัครท่านอื่นๆ ได้แก่
 1. กิจกรรมแก้ไขสถานการณ์เป็นทีม
 2. การทดสอบการคิดวิเคราะห์
 3. การทดลองสอนในห้องเรียน
 4. การวิเคราะห์กรณีศึกษาจากบริบทของโรงเรียนจริง
 5. การสัมภาษณ์รายบุคคล
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอีเมลตอบกลับภายใน 5 วันทำการ และมีเวลา 15 วันในการตัดสินใจตอบรับเข้าร่วมโครงการ

หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการทดสอบความรู้รายวิชา (Subject Knowledge Test)
เพื่อจัดสรรวิชาที่จะได้สอนเมื่อเข้าปฏิบัติงาน
ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ

Year:

 • พัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร (ม่อน)
  พัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร (ม่อน)
  พัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร (ม่อน)
  พัฒชยานันต์ ทรัพย์รวีกร (ม่อน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - เหรัญญิกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
  - พิธีกรงาน KMUTT Freshy Night 2013-2014
  - ประสบการณ์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
  - ประสบการณ์ฝึกงานด้านวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                    
  - ประสบการณ์นักโภชนาการในธุรกิจอาหารเสริมและสมุนไพร                                                      

  “ในชีวิตหนึ่งๆ จะสามารถทำงานอะไรที่สามารถช่วยเหลือสังคม ในขณะเดียวกันเราก็สามารถฝึกฝนและพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย”
 • ธนิต แคล้วโยธา (เอ็ม)
  ธนิต แคล้วโยธา (เอ็ม)
  ธนิต แคล้วโยธา (เอ็ม)
  ธนิต แคล้วโยธา (เอ็ม)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - รองประธานนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
  - ประธานฝ่ายพิธีการของชมรมวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประธานชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ประธานรุ่นสิงห์ขาว 48 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  “อยากเห็นเด็กไทยมีโอกาสเท่าเทียมกัน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”
   
 • กนกวรรณ สุภาราญ (นุ่น)
  กนกวรรณ สุภาราญ (นุ่น)
  กนกวรรณ สุภาราญ (นุ่น)
  กนกวรรณ สุภาราญ (นุ่น)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศญี่ปุ่น รุ่น 50 
  - สมาชิกวง TU Band มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  - ประสบการณ์ฝึกงานที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

  “เราเป็นคนหนึ่งที่อยากขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทย เรามีความหวังมาก และเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถ การให้โอกาสทางการศึกษาที่ดีให้กับเด็กแม้เป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ที่อาจถูกมองข้ามไป แต่ก็อาจจะสร้างผลลัพธ์ สร้างชีวิตและทางเลือกต่อยอดให้เด็กในอนาคตต่อไปได้ อย่างน้อยเด็กกลุ่มนี้ก็จะไม่ถูกปล่อยให้เดินออกจากระบบการศึกษา ขอเพียงได้ลองทำและเชื่อในความสามารถที่จะพัฒนาได้ของนักเรียนและระบบ ถ้าเราไม่เชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ ยังไงมันก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลย แค่คิดก็ไม่เชื่อแล้วการกระทำก็คงไม่ตามมาแน่นอน”
 • พาขวัญ สิงห์ทอง (ซิน)
  พาขวัญ สิงห์ทอง (ซิน)
  พาขวัญ สิงห์ทอง (ซิน)
  พาขวัญ สิงห์ทอง (ซิน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม

  - ทีมบริหารของชุมนุมฟันดาบสากล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - สมาชิกกลุ่มกิจกรรมกล้าโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประสบการณ์ฝึกงานนักสังคมสงเคราะห์ในสถานพินิจฯ
  - คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ฝ่ายเบื้องหลัง กลุ่มอิสระงิ้วล้อการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  “เคยฝึกงานที่สถานพินิจฯ แล้วรู้สึกว่าชอบทำงานกับเด็ก แต่เด็กในสถานพินิจฯ เป็นเด็กที่กระทำผิดมาแล้ว พอได้มารู้จักโครงการนี้ จึงรู้สึกว่า โครงการนี้สามารถช่วยให้เราแก้ปัญหาเด็กกระทำผิดจากต้นเหตุได้ คือแก้ไขก่อนที่เด็กจะตัดสินใจกระทำผิดหรือเลือกเดินทางผิดไป เพราะโรงเรียนขยายโอกาสที่เราได้ไปสอน ก็มีเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกัน และเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้า จึงเหมือนเป็นการแก้ปัญหาสังคมในระยะยาวได้อีกด้วย”
   
 • ธนัชพร ชูประเทศ (เพิร์ล)
  ธนัชพร ชูประเทศ (เพิร์ล)
  ธนัชพร ชูประเทศ (เพิร์ล)
  ธนัชพร ชูประเทศ (เพิร์ล)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  ฝ่ายดูแลผู้สนับสนุนในคอนเสิร์ตการกุศลของอัสนี วสันต์ “ยินดี ไม่มีปัญหา”
  - เข้าร่วม AIESEC Thailand Youth Business Forum
  - ตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
  - เข้าร่วมการแข่งขัน AU junior marketing Guru competition
  - ประสานงานเรื่องที่นั่งในคอนเสิร์ตการกุศลของอัสนี วสันต์ “One Heart with the King”
  - ประสบการณ์เข้าร่วม Tesco Career Academy Training  

  “เพิร์ลฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส เพราะเชื่อว่าการศึกษาที่ดีจะเป็นรากฐานให้พวกเขาในการดำเนินชีวิตและสร้างอนาคต เพิร์ลเป็นผู้ที่มีโอกาสและทางเลือกมากกว่าเด็กเหล่านั้นมาก เพิร์ลถามตัวเองว่าคุณค่าของชีวิตคืออะไร คำตอบของเพิร์ลคือการที่เราได้ทำประโยขน์ สร้างคุณค่าให้กับตัวเองและคนในสังคม มันก็คงจะยากและเหนื่อยมาก แต่มันก็คุ้มมากเช่นกัน เพิร์ลพบว่าความเชื่อนี้ไม่ได้มีเพิร์ลคนเดียวที่คิดเช่นนั้นเพราะTFT ทุกคนก็มีความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยเช่นเดียวกัน”
 • ธนัชพร ฉันทาภิสิทธิ์ (อีฟ)
  ธนัชพร ฉันทาภิสิทธิ์ (อีฟ)
  ธนัชพร ฉันทาภิสิทธิ์ (อีฟ)
  ธนัชพร ฉันทาภิสิทธิ์ (อีฟ)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - กรรมการนักศึกษา ฝ่ายสวัสดิการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
  - ประสานงานฝ่ายกลอง-ฉาบ กลุ่มอิสระงิ้วล้อการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  -  นักศึกษาฝึกงานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  - นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติงานชุมชน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติสวนเอเดน หมู่บ้านสถานและหมู่บ้านดอนแท่น จังหวัดน่าน

  “อยากทำงานสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน เพราะคิดว่าตอนนี้ปัญหาบางอย่างในโรงเรียนมีประเด็นที่น่าสนใจ จึงอยากที่จะเข้าไปเรียนรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นไปในโรงเรียน เพื่อที่จะได้เข้าใจเขามากขึ้น และอยากให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบศักยภาพในตนเองได้”
   
 • ญาณิน พรหมมลมาศ (หมอน)
  ญาณิน พรหมมลมาศ (หมอน)
  ญาณิน พรหมมลมาศ (หมอน)
  ญาณิน พรหมมลมาศ (หมอน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ผู้แทนนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - รองประธานชมรมฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - รองประธานฝ่ายเนื้อหา ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์ องค์การบริหารสโทสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประธานฝ่ายเนื้อหา งานพิธีการต่างๆ เช่น งานถวายสัตย์ปฏิญานตน งานปิยมหาราช งานมหาธีรราชเจ้า
  - หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชาวบ้าน และฝ่ายสันทนาการค่ายอักษรฯ ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์  
  - พี่เชียร์ รุ่นที่ 81 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - นักเรียนศิลป์-เยอรมันผลการเรียนดีเยี่ยม จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

  "เราเชื่อในตัวเยาวชน ว่าเขามีความสามารถ มีความคิดความอ่านอีกมาก แต่เขายังขาดการสนับสนุนที่ถูกต้องจากคนที่เชื่อมั่นและเข้าใจในตัวเขา คนที่เชื่อมั่นว่าเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาจะสามารถเป็นผู้นำประเทศในอนาคต ผู้กำหนดอนาคตประเทศชาติ เราตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งใน การสร้างความคิดและทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชน ผลักดันเยาวชนของเราให้ไปถึงจุดหมาย ไม่ให้ถูกเมินเฉยจากสังคมอีกต่อไป และหลังจาก 2 ปี เมล็ดความมั่นใจในตัวของเขานี้จะทำให้เขาสามารถเติบโตไป และต่อยอดจนทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงได้ และนี่คือความตั้งใจระยะยาวของเราค่ะ"
 • อภิชัย แซ่ตั้ง (เก่ง)
  อภิชัย แซ่ตั้ง (เก่ง)
  อภิชัย แซ่ตั้ง (เก่ง)
  อภิชัย แซ่ตั้ง (เก่ง)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ได้รับเหรียญพระราชทานรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  - ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม เขตการปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
  - ผู้ดูแลกิจกรรมประชุมเชียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  - ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
  - ผู้ช่วยวิศวกรกระบวนการ ในการกำจัดของเสียในบริษัทมากอตโต จำกัด (สหกิจศึกษา)
   
  “เคยได้ยินหลายคนบ่นเรื่องการศึกษามามากตัวผมเองก็เช่นกัน ผมจึงอยากเลิกบ่นแล้วมาเริ่มสัมผัสมันด้วยตนเอง ทำมันด้วยตัวเอง ในขณะที่มีหลายคนบอกให้เลือกทำงานวิศวกรที่เหมือนจะเป็นงานที่จะสร้างความมั่นคงได้ดี แต่สุดท้ายก็ได้เลือกแล้ว เลือกด้วยความรู้สึกส่วนตัวล้วน ๆ ว่าทางเส้นนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้ และทำให้ผมรู้สึกมีคุณค่า ซึ่งผมเชื่อเสมอว่าความสุขที่เกิดจากการเป็นส่วนหนึ่งของบางอย่างที่ “ใหญ่กว่าตัวเอง” และ “บางสิ่งที่มีความหมาย” คือมีโอกาสสร้างทางเลือกในชีวิตให้ผู้อื่นด้วยความรู้ที่ตัวเองเรียนมา ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากลำบากแค่ไหน แต่มันก็คือความสุขที่ทำให้เราอยากลุกจากเตียงขึ้นมาตอนเช้าเพื่อทำมัน”
 • กชกร ความเจริญ (บิ้ว)
  กชกร ความเจริญ (บิ้ว)
  กชกร ความเจริญ (บิ้ว)
  กชกร ความเจริญ (บิ้ว)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - นักเรียนทุนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)
  - ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการนิตยสาร small but matter

  "เราอยากเข้าคลุกวงใน เพื่อลองดูว่าคนตัวเล็ก ๆ อย่างเราจะทำอะไรกับการศึกษาไทยได้บ้าง"
 • วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ (ไพลิน)
  วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ (ไพลิน)
  วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ (ไพลิน)
  วชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ (ไพลิน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศิลปศาสตร์ สาขาชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ "เสียงชุมชน" ฉบับปฐมฤกษ์ หนังสือพิมพ์ประจำปีของสาขาวิชาชุมชนศึกษา
    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์
  - เลขานุการนักศึกษา สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - อาสาสมัคร ประจำหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - นักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  - นักกิจกรรมตัวอย่างด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558
   
  “เรามีความฝันว่าอยากเห็นสังคมไทยดีขึ้น แต่ความอยากเพียงอย่างเดียวก็คงจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือทำอะไรบางอย่างกับมัน”
 • ปณิดา จิรกาญจนสิทธิ์ (อุ้ย)
  ปณิดา จิรกาญจนสิทธิ์ (อุ้ย)
  ปณิดา จิรกาญจนสิทธิ์ (อุ้ย)
  ปณิดา จิรกาญจนสิทธิ์ (อุ้ย)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม

  - ประสบการณ์ liason ประจำทีมสเปน การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก IMO 2015
  - เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสอนภาษาอังกฤษกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ณ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
    จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 และ 2
  - สอนพิเศษภาษาอังกฤษปูพื้นฐาน/เข้ามหาวิทยาลัย/ข้อสอบ GAT ระดับชั้นมัธยมปลาย
  - สอนพิเศษการสนทนาภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ

  “เราอยากเป็นครูมาตั้งแต่เด็ก ชอบการสอนหนังสือมาก เราได้แรงบันดาลสำคัญใจในการได้สัมผัสความเลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ที่ไม่ได้ห่างจากกรุงเทพฯ เลย เราได้เห็นปัญหาทั้งระบบ โรงเรียน ครู ครอบครัว ทัศนคติ การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การไร้เป้าหมายในชีวิต และความกลัวภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ในขณะเดียวกันเราได้เห็นศักยภาพของเด็ก ๆ ที่จะพัฒนาได้ ซึ่งจุดนี้เองก็ทำให้เราได้เห็นศักยภาพในตัวเราเองเช่นกันว่า เราสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาบวกกับความสามารถที่มีช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้ไม่มากก็น้อย สร้างจุดเปลี่ยนเล็ก ๆ ในชีวิตให้เป็นต้นทุนในการต่อยอดความฝันของพวกเขาต่อไป ”
 • กัญญนันทน์ ธรรมอำนวยสุข (พั้นซ์)
  กัญญนันทน์ ธรรมอำนวยสุข (พั้นซ์)
  กัญญนันทน์ ธรรมอำนวยสุข (พั้นซ์)
  กัญญนันทน์ ธรรมอำนวยสุข (พั้นซ์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวะการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - สมาชิกชมรม SIFE มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - สมาชิกชมรม volunteer มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - ฝึกงานที่มูลนิธิเด็ก  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ติวเตอร์ส่วนตัวสอนพิเศษภาษาอังกฤษ
  - Editor ของ Hitherto ซึ่งเป็น Literary Journal ของมหาวิทยาลัยมหิดลนานาชาติ
  - ผู้ช่วยวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์ชีวโมลิกุลมหาวิทยาลัยมหิดล

  "ดิฉันเชื่อในความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษย์ และ เชื่อว่าเด็กไทยทุกคนควรได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ดิฉันเชื่อในศักยภาพของเด็กไทยและเชื่อมั่นว่าการที่พวกเขานั้นได้รับการศึกษาและการบ่มเพาะทัศนคติที่ดีจะสามารถนำพาเด็กไทยให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราต่อไปได้ ดิฉันคาดหวังว่าสิ่งที่ดิฉันได้การทำในวันนี้จะสามารถสร้างอนาคตและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้แก่เด็กไทยในวันนี้และวันข้างหน้า"

   
   
 • พนิตนันท์ สายทองดี (แพททริเซีย)
  พนิตนันท์ สายทองดี (แพททริเซีย)
  พนิตนันท์ สายทองดี (แพททริเซีย)
  พนิตนันท์ สายทองดี (แพททริเซีย)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - รางวัลนักกิจกรรมดีเด่นของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - สมาชิกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี 2554-2558
  - อาสาสมัครศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - หัวหน้าโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2558
  - หัวหน้าฝ่ายงานรับเพื่อนใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประธานค่ายต่างๆ ขององค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เจ้าหน้าที่สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัทฯ พีเอฟพี

  "เพราะเชื่อในวิสัยทัศน์ที่ว่า "สักวันหนึ่ง เด็กไทยทุกคนจะมีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันและสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้" จึงทำให้ดิฉันก้าวเข้ามาในโครงการนี้ เพื่อจะร่วมมือกับทางโครงการเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ที่ว่านี้เป็นจริงให้ได้ "
 • พรกนก กิตติวรวุฒิ (นิ่ม)
  พรกนก กิตติวรวุฒิ (นิ่ม)
  พรกนก กิตติวรวุฒิ (นิ่ม)
  พรกนก กิตติวรวุฒิ (นิ่ม)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวียดนามศึกษา จาก Vietnam National University
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานละกิจกรรม
  - อาสาสมัครกิจกรรมค่ายเมล็ดพันธุ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ​- จิตอาสา การประชุมนานาชาติศากยธิดา ครั้งที่ 12
  - อาสาสมัครกิจกรรมค่ายฤดูร้อนสีเขียว มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม

  "อยากเป็นอีกหนึ่งหยดน้ำเล็ก ๆ ที่ได้ส่งแรงกระเพื่อมไปสู่การศึกษาที่ดีและเท่าเทียมกันของเด็กทุกคน"
 • ธีรุตม์ จุฑาพรพงศ์ (พุก)
  ธีรุตม์ จุฑาพรพงศ์ (พุก)
  ธีรุตม์ จุฑาพรพงศ์ (พุก)
  ธีรุตม์ จุฑาพรพงศ์ (พุก)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ประธานชมรมภาษาอังกฤษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   หนึ่งในผู้คิดค้นและทีมงานรายการ "Engsidious" ภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ได้รับรางวัล "คนดีศรีครุศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง"  
  - ประสบการณ์เข้าร่วม Singha Challenge 2016

  "ผมรู้สึกว่าการศึกษาเป็นจุดเริ่มสำหรับการออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เด็กนักเรียนแต่ละคนเป็น และโครงการนี้ตอบโจทย์ในชีวิตของผม เพราะอยากจะได้เข้ามาทำงานที่มีคุณค่าสำหรับตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในเวลาเดียวกัน และตัวผมคือคนที่เคยได้รับโอกาสมาแล้วครั้งหนึ่งตอนเด็ก และตอนนี้ผมอยากใช้ความสามารถที่ตัวเองมีเพื่อสร้างทางเลือกในชีวิตให้แก่เด็กนักเรียน"
 • ศิริภัสร์ ทองชู (ถุงแป้ง)
  ศิริภัสร์ ทองชู (ถุงแป้ง)
  ศิริภัสร์ ทองชู (ถุงแป้ง)
  ศิริภัสร์ ทองชู (ถุงแป้ง)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัตติการทำงานและกิจกรรม
  - ประธานนักเรียน (ประถม)
  - ประธานเชียร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ในพระอุปถัมภ์
  - ติวเตอร์ของสถาบัน Se-Ed ที่จ.นครปฐม
  - ประสบการณ์ฝึกงานโรงแยกแก๊สธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฝ่าย Inspection

  "เพราะโดยส่วนตัวเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ได้รับความรู้สึกของการโดนเปรียบเทียบความสามารถจากสถานศึกษา ในจังหวัดเดียวกันก็มีการแบ่งความเก่งของเด็กตามโรงเรียน โรงเรียนนี้เด็กเก่ง โรงเรียนนั้นเด็กไม่เก่ง ซึ่งไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับระบบแบบนี้ อยากให้ทุก ๆ โรงเรียนมีเด็กที่เก่งเท่า ๆ กัน เด็กทุกคนต้องมีโอกาสที่เท่ากัน ถึงแม้ว่าต้นทุนของชีวิตจะไม่เท่ากัน แต่พื้นฐานการศึกษาที่เค้าควรจะได้รับต้องเท่ากัน เพราะครูที่สอน โรงเรียนที่อยู่ ก็มาจากระบบการศึกษาของประเทศเดียวกัน"
 • นิราวรรณ ศรีบุตตะ (อ้อแอ้)
  นิราวรรณ ศรีบุตตะ (อ้อแอ้)
  นิราวรรณ ศรีบุตตะ (อ้อแอ้)
  นิราวรรณ ศรีบุตตะ (อ้อแอ้)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล 
  - Attended the program on English Grammar and Uses 
  - ได้ผ่านโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคลากร
  - ได้ผ่านการฝึกภาคปฎิบัติ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ณ สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

  "
  ดิฉันมีเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก ในการถ่ายทอดคุณลักษณะของคนคิดบวกที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตอนาคตให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ทางองค์กรมอบหมายให้ปฎิบัติงานโดยผ่านการสอนหนังสือในรายวิชาที่ได้สอน ที่ไม่ใช่แค่การเรียนเนื้อหาวิชาการอย่างเดียวแต่เป็นการสอนโดยผ่านการทำกิจกรรมที่สอดแทรกทัศคติและมุมมองความคิดให้กับเด็กๆ"
 • ตัสกีน เหล็มหนู (กีน)
  ตัสกีน เหล็มหนู (กีน)
  ตัสกีน เหล็มหนู (กีน)
  ตัสกีน เหล็มหนู (กีน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) สำนักวิชาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ได้รับรางวัลนักศึกษาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558   
  - ฝึกงานที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  - เป็นฝ่ายประสานงาน ของชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - เป็นคณะกรรมการจัดค่ายและกิจกรรมอาสากับชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  - เป็นติวเตอร์ของมหาวิทยาลัยในโครงการ "ติวเสริม เพิ่มกำลัง" ในรายวิชา Microeconomics และ Macroeconomics

  "ตอนที่กำลังจะจบการศึกษาเรารู้สึกอยากทำอะไรสักอย่างที่สามารถสร้างคุณค่าต่อคนอื่น โดยเริ่มต้นแบ่งปันจากสิ่งที่มีให้ผู้อื่น นั่นคือ 'ความรู้' และเรามีความเชื่อว่า สังคมหนึ่ง ๆ จะพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาการศึกษา ดังนั้น 'ครู' จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด"
 • นัทธมน สิตประเสริฐนันท์ (นัท)
  นัทธมน สิตประเสริฐนันท์ (นัท)
  นัทธมน สิตประเสริฐนันท์ (นัท)
  นัทธมน สิตประเสริฐนันท์ (นัท)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประสบการณ์ทำงานแะกิจกรรม
  - เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  - ประสบการณ์อบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่)
  - สมาชิกชมรม AIESEC TU ฝ่าย Marketing & Communication
  - ประสบการณ์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม 
  - ประสบการณ์สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ 

  "เราอยากให้การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ความคิดนี้ได้จุดประกายให้เราเข้ามาทำความรู้จักกับการศึกษาไทยอย่างลึกซึ้งและได้ระดมความคิดกับเพื่อนครูผู้นำ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกที่หลากหลายให้กับเด็กไทย "
 • ธนภรณ์ ฉวีวรรณ (ลูกเกด)
  ธนภรณ์ ฉวีวรรณ (ลูกเกด)
  ธนภรณ์ ฉวีวรรณ (ลูกเกด)
  ธนภรณ์ ฉวีวรรณ (ลูกเกด)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายข่าวต่างประเทศ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS)
  - สมาชิกค่ายอนุรักษ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ค่ายอาสา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมเชียร์โต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เข้าร่วมค่ายผู้นำแห่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "เราโตมากับครอบครัว และคนใกล้ชิดที่ทำงานในระบบการศึกษา ได้พบเห็นและวิจารณ์ถึงปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบมาตลอด ถ้าเรายังมองจากแค่มุมมองของคนนอก เราก็คงทำได้แค่มองปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย เราจึงอยากใช้ช่วงเวลานี้ ส่งต่อพลังทั้งหมดที่เรามี ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยให้มากที่สุด"
 • วิชุดา ปัญญาใจ๋ (กุ้ง)
  วิชุดา ปัญญาใจ๋ (กุ้ง)
  วิชุดา ปัญญาใจ๋ (กุ้ง)
  วิชุดา ปัญญาใจ๋ (กุ้ง)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเเละประสบการณ์สอนพิเศษวิชาชีววิทยา

  "อยากแลกเปลี่ยนมุมมองทางการศึกษากับคนหลาย ๆ กลุ่ม เพื่อนำมาสร้างการศึกษาที่ดีที่สุดให้เเก่นักเรียน"
 • สุวนันท์ เมืองแสน (ชมพู่)
  สุวนันท์ เมืองแสน (ชมพู่)
  สุวนันท์ เมืองแสน (ชมพู่)
  สุวนันท์ เมืองแสน (ชมพู่)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ผู้นำตระกูลลานโพ รหัส 55 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  "รู้สึกว่าอยากลองสัมผัสกับบริบทการศึกษาไทยดู ตอนนี้ยังเป็นวัยที่เราเพิ่งจบการศึกษามาไม่นาน คิดว่าตัวเองน่าจะมีประสบการณ์ ความคิด ที่สอดคล้องกับนักเรียนรุ่นใหม่ ๆ อยู่บ้าง อีกอย่าง Teach for Thailand ไม่ได้มอบบทบาทหน้าที่ให้เราเข้าไปเป็นคุณครูที่มุ่งสอนเนื้อหาแก่นักเรียนอย่างเดียว แต่อีกบทบาทที่สำคัญคือเราต้องให้กำลังใจนักเรียน สอนให้นักเรียนรู้จักคิด เชื่อมั่นในตนเอง และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีทางเลือกได้ในสังคม "
   
 • ประภาสพร แสงชีวิน (แพรนวล)
  ประภาสพร แสงชีวิน (แพรนวล)
  ประภาสพร แสงชีวิน (แพรนวล)
  ประภาสพร แสงชีวิน (แพรนวล)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - รองประธานนักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
  - ประสานงานฝ่ายนักแสดงหญิง กลุ่มอิสระงิ้วล้อการเมือง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประสบการณ์การฝึกงานในบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ที่โรงพยาบาลศิริราช
  - ประสบการณ์การศึกษาและปฏิบัติงานในชุมชน ในบทบาทของการเป็นครูอาสา ณ โรงเรียนบ้านเขาหลักและจัดโครงการ "เยาวชนบ้านเขาหลักสืบสานวัฒนธรรมกลองยาว" ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

  "เรามีความฝันมาตั้งแต่เด็ก ๆ ว่าอยากจะเป็น "ครู" รู้สึกมีความสุขที่ทำงานกับเด็ก และด้วยความที่เรียนสังคมสงเคราะห์มา เรารู้สึกว่าโครงการนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากงานสังคมสงเคราะห์เลย มันคงจะเป็นอะไรที่วิเศษมากที่จะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในงานที่เรารัก เด็กทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ พวกเขาทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง เราอยากจะเข้าไปสนับสนุนให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาก็มีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมต่อไปได้"
 • ภัทรพงศ์ ทรัพย์เจริญ (ต๊อบ)
  ภัทรพงศ์ ทรัพย์เจริญ (ต๊อบ)
  ภัทรพงศ์ ทรัพย์เจริญ (ต๊อบ)
  ภัทรพงศ์ ทรัพย์เจริญ (ต๊อบ)
  การศึกษา
  ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - กองบรรณาธิการหนังสืองานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ครั้งที่ 62-63
  - ผู้นำสันทนาการในงานรับน้อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประสบการณ์สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

  "จากประสบการณ์เป็นครูสอนพิเศษ ทำให้เห็นปัญหาบางอย่างของระบบการศึกษาไทย แต่การตัดสินคนอื่นโดยไม่ได้รับรู้เหตุผลที่แท้จริงคงไม่ถูกต้องนัก จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ลงมือทำ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าครูเป็นคนที่สามารถช่วยให้ชีวิตของนักเรียนเปลี่ยนไปได้จริง ๆ "
 • พัชฌา ไทรทองมี (ปอ)
  พัชฌา ไทรทองมี (ปอ)
  พัชฌา ไทรทองมี (ปอ)
  พัชฌา ไทรทองมี (ปอ)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
 • ดุจรพี เชาวนปรีชา (พี)
  ดุจรพี เชาวนปรีชา (พี)
  ดุจรพี เชาวนปรีชา (พี)
  ดุจรพี เชาวนปรีชา (พี)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ช่วยงานสัมนาการศึกษาต่อ ของบริษัทเรียนสิงคโปร  
  ​- ติวสอบ CU-AAT และ SAT แบบ private Hide Section 
  - สอนภาษาอังกฤษเด็กป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬา ในโครงการนิสิตสอนน้อง
  ​- รางวัลเหรียญทองการแข่งขันยิงปืน เฟรชชี่ อุดมศึกษา ประเภททีม ปี 2012

  "อยากเห็นเด็กไทยกล้าพูดภาษาอังกฤษ เรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ แม้กระทั่งคนที่มีโอกาสเรียนในสถาบันดีๆ ก็ยังมีส่วนมากที่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ เราเรียนภาษากันมาตั้งแต่อนุบาล เราอ่านและเขียนได้ แต่เราไม่กล้าพูด เราจึงอยากสอนวิชาภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ในรูปแบบที่เด็กๆจะสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ ไม่เพียงแต่นำไปทำข้อสอบ เพราะภาษาอังกฤษสำคัญมากขึ้นทุกวัน มันเป็นเหมือนกุญแจเปิดประตูสู่โลกที่กว้างออกไป "
 • วรชาภา บรรยงคิด (แฟร์)
  วรชาภา บรรยงคิด (แฟร์)
  วรชาภา บรรยงคิด (แฟร์)
  วรชาภา บรรยงคิด (แฟร์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  - สมาชิกสภาผู้แทนนิสิตมหาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพ
  - คณะทำงานฟิสิกส์แบทเทิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - คณะทำงานกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ในกรมปรมนูเพื่อสันติ
  - เข้าร่วมโครงงานทางฟิสิกส์ร่วมกับเยอรมัน (Prof.Thomas Zentgraf )

  "เราเป็นคนที่คนว่าโชคดีที่เกิดมาเป็นตัวเราตอนนี้และการที่เราเป็นตัวเราในตอนนี้ก็เกิดจากคนรอบข้าง พ่อแม่ ครู เพื่อนซึ่งเราคิดมาตลอดว่าเราโชคดีมาก ๆ ที่ได้ครูที่ดี จนกระทั่งเรารู้สึกว่า เรื่องที่มีครูที่ดีทำไมถึงเป็นเรื่องที่โชคดี? เด็ก ๆ ทุกคนควรมีครูที่ดี ในเมื่อเรามีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นครูที่ดี เราไม่รอเลยที่จะเลือกที่นี่ เลือกที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย 2 ปี เราอาจจะเปลี่ยนชีวิตเด็กได้ 1 คน ซึ่งนั้นก็คุ้มมาก ๆ แล้วสำหรับเราและที่เรามั่นใจแน่ ๆ ว่าตัวเรานี้แหละที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปเพราะประสบการณ์ที่ทำให้เราโตขึ้น ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหนนอกจากที่นี้"
 • ปวริศา บัวพิมพ์ (ปาล์ม)
  ปวริศา บัวพิมพ์ (ปาล์ม)
  ปวริศา บัวพิมพ์ (ปาล์ม)
  ปวริศา บัวพิมพ์ (ปาล์ม)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
   - ฝึกงาน category management traniee at Thai Beverage Publice company Limited

  "ในทางเศรษฐศาสตร์มองว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เราได้ยินเกี่ยวกับปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทยมานาน และหลายครั้งที่เรามีคำถามว่า"เราไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง ๆ หรอ" และนี่คือคำตอบซึ่งเป็นหนึ่งครั้งที่จะเป็นประสบการณ์สำคัญในชีวิต ที่จะร่วมแก้ไขและอยู่ในระบบการศึกษาจริง ๆ เพื่อเป็นเส้นทางในการร่วมแก้ไขระบบการศึกษาต่อไปในอนาคต"
   
 • ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด)
  ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด)
  ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด)
  ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ (เป็ด)
  การศึกษา
  ปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเกาหลีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ฝึกงานกองข่าวทรูอินไซด์ บริษัทดารากา จำกัด  
  - PR ละครเวทีคณะ ICT 
  - ฝึกงานPR คอนเสิร์ตและติดต่อสื่อ  บริษัท Fresh Air Festival
  - เหริญญิกใหญ่ประจำ สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
  - Online Marketing Coordinator at Index Creative Online
  - Life insurance agent at Allianz Ayudhya

  "มุ่งหวังว่าจะได้เข้ามาสอนอย่างจริงจัง มาพบกับเด็กนักเรียนจริง ๆ ในชุมชนที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน และเปิดโลกอีกมุมมองใหม่ให้กับเด็ก ๆ ให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่าจะมีเป้าหมายในชีวิตต่อไปในอนาคตของตัวเองอย่างไร และให้เค้ารู้ว่าโลกนี้ยังมีโอกาสอีกมากมายให้เค้าได้ลองทำ ถ้านักเรียนไม่ละความพยายาม ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ ให้นักเรียนได้รู้ว่าศักยภาพของคนเรานั้นพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งยังหวังว่าจะได้เข้าไปอยู่ในระบบจริง ๆ เพื่อสานต่องานการสอนหนังสือต่อไป"
 • ชลาลัย เจนกระบวน (เกด)
  ชลาลัย เจนกระบวน (เกด)
  ชลาลัย เจนกระบวน (เกด)
  ชลาลัย เจนกระบวน (เกด)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - เจ้าหน้าที่ทดสอบ กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม กรมวิชาการเกษตร

  "การศึกษาที่เท่าเทียมกัน เป็นเพียงคำสวยหรูในหน้าหนังสือเท่านั้น จากอดีตเราเคยเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทำให้เราเข้าใจการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันจากประสบการ์ณตรง เมื่อมีโอกาสเราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงการศึกษา โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงมุมมอง ทัศนคติ และความเชื่อของนักเรียนบนพื้นฐานที่เชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้"
 • ภทรพล ภุมรินทร์ (พัด)
  ภทรพล ภุมรินทร์ (พัด)
  ภทรพล ภุมรินทร์ (พัด)
  ภทรพล ภุมรินทร์ (พัด)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ผู้ช่วยประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประธานโครงการเติมเต็มความรู้สู่รั้วเหลืองแดง
  - หัวหน้ากรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฝ่ายประมูล)

  "เพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ถ้าทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ประเทศของเราจะพัฒนามากขึ้น"
 • ปฏิภาณ พรมชัย (โต้ง)
  ปฏิภาณ พรมชัย (โต้ง)
  ปฏิภาณ พรมชัย (โต้ง)
  ปฏิภาณ พรมชัย (โต้ง)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษให้นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 2 - 6
  - ครู IEP (Intensive English Program) บริษัท MAKE A WIT (บริษัทผลิตปัญญา)
  - ใบประกาศการผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดปีการศึกษา 2558 

  "ผมต้องการทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อคำว่า "ครู" นั่นเป็นเพราะว่าครูสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นจุดปประกายเล็กๆ ที่ทำให้นักเรียนต้องการและมุ่งมั่นที่จะมาโรงเรียนในแต่ละวันอย่างมีความสุข เมื่อใดก็ตามที่นักเรียนจำนวนหนึ่งหรือทุกๆ คนมีความคิดเช่นนี้ได้ก็เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเขาผ่าน คุณครู "
 • ศุภณัฐ ชาวนา (ชาร์ลส์)
  ศุภณัฐ ชาวนา (ชาร์ลส์)
  ศุภณัฐ ชาวนา (ชาร์ลส์)
  ศุภณัฐ ชาวนา (ชาร์ลส์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ประธานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  - นายสโมสรลีโอตาปี สโมสรไลออนส์สากล ภาค310บี ประเทศไทย
  - คณะกรรมกาสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  - ผู้ช่วยรองประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)
  - ประธานโครงการสายใยแห่งรัก ปันใจ ให้ไออุ่น ประธานชมรม saiyai of love ประเทศไทย

  "การที่ได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและโดนปลูกฝังมาตลอดว่า 'คุณทำได้ถ้าคุณได้ทำ' เช่นเดียวกันกับการที่ผมจะสามารถมีส่วนร่วมในบทบาทความเป็นครู ซึ่งจะนำประสบการณ์ที่มี ความสามารถ มุมมองที่แตกต่าง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการศึกษาไทยที่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งการศึกษาไทยจะทำให้นักเรียนหลาย ๆ คนได้รับโอกาสและสร้างให้เขาเหล่านั้นเป็นคนเก่ง คิดเป็น เชื่อในตัวเอง เป็นพลเมืองคุณภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานของตัวเอง และสามารถเข้าสังคมได้ในทุกสังคม"
   
 • วิชญ์พล ตรีศูลยุทธ (วิช)
  วิชญ์พล ตรีศูลยุทธ (วิช)
  วิชญ์พล ตรีศูลยุทธ (วิช)
  วิชญ์พล ตรีศูลยุทธ (วิช)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - กรรมการค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ครูอาสามูลนิธิเกื้อฝันเด็ก

  "ในสังคมไทยตอนนี้ล้วนเห็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วว่าการศึกษาไทยกำลังมีปัญหา มีการพูดคุย ถกเถียง แลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออก ซึ่งเราได้เห็นหลายคนลงมือทำการเปลี่ยนแปลงภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาทำได้ เราเริ่มเห็นความหวังของการเปลี่ยนแปลงแล้ว ตัวเราเองก็เช่นกัน เพราะเราเห็นปัญหา เราอยากจะเข้าใจปัญหา เรามีความหวังและความเชื่อว่าการศึกษาไทยดีขึ้นได้ นี่คือเหตุผลที่ทำให้เราเข้าร่วมโครงการ"
 • พรรณปพร จรูญจิตร (แพรว)
  พรรณปพร จรูญจิตร (แพรว)
  พรรณปพร จรูญจิตร (แพรว)
  พรรณปพร จรูญจิตร (แพรว)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8

  "เป้าหมายที่ฉันอยากทำภายใน 2 ปี คือ ทำให้เด็กตระหนักว่า เขาสามารถเลือกทางเดินในชีวิตได้ด้วยตนเอง รู้จักฝันและมีเป้าหมาย โดยให้เด็กเรียนรู้จากกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้ทดลองทำในบทบาทต่างๆ เพื่อที่จะได้ทราบว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบอะไร เพราะเป้าหมายจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีทิศทาง และจะพยายามกับสิ่งที่ตนเองเลือก โดยมีผู้ใหญ่และครู เป็นผู้สนับสนุน และให้คำแนะนอย่างถูกวิธี  และนอกจากนี้เด็กจะต้องได้รับการดูแลทั้งเรื่องวิชาการและการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน เป้าหมายสำคัญที่สุดคือการทำให้เด็กทุกคนรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า"
 • ลักษณ์วรรณภา เลิศนภาศิริ (ณุ๊ก)
  ลักษณ์วรรณภา เลิศนภาศิริ (ณุ๊ก)
  ลักษณ์วรรณภา เลิศนภาศิริ (ณุ๊ก)
  ลักษณ์วรรณภา เลิศนภาศิริ (ณุ๊ก)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - Airport Security Service Officer Airports Authority of Thailand (AOT), Chiang Mai
  - Facilitator Thailand Travel Mart 2016 Plus, Chiang Mai
  - Volunteer Thai Buddy University Studies Abroad Consortium (USAC)
  - Room Monitor Thailand TESOL (The organization of English Teachers in Thailand)
  - Room monitor International Association of Gerontology and Geriatric (IAGG) Asia/Oceania 2015 Congress

  "เพราะเราเชื่อว่า ถ้าคนไทยทุกคนสามารถได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คนไทยก็จะมีคุณภาพและมีความเจริญด้านวัฒนธรรม เมื่อนั้น ประเทศไทยก็จะพัฒนาและมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม "
 • นพรัตน์ กิติโสภากุล (ยุ้ย)
  นพรัตน์ กิติโสภากุล (ยุ้ย)
  นพรัตน์ กิติโสภากุล (ยุ้ย)
  นพรัตน์ กิติโสภากุล (ยุ้ย)
  การศึกษา
  ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานปละกิจกรรม
  - ครูโรงเรียนปัญญาประทีป

  "อยากเห็นและมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทย"
 • สิริพักตร์ พรหมเวค (แนน)
  สิริพักตร์ พรหมเวค (แนน)
  สิริพักตร์ พรหมเวค (แนน)
  สิริพักตร์ พรหมเวค (แนน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ค่ายสานฝันน้องกับเพื่อนพ้องลูกแม่โดม
  - ทำค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - นักศึกษาฝึกงานคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เทศบาลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี และสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


  "ปัญหาการศึกษาไทยถือเป็นปัญหาที่เราทุกคนเห็นมาตั้งแต่ในอดีต แต่จะมีสักกี่คนที่พร้อมจะเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ตัวเราเองจะได้ลงมือลงแรง เข้าไปอยู่กับปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหานี้"
 • กิติยาพร พงศ์แพทย์ (พลอย)
  กิติยาพร พงศ์แพทย์ (พลอย)
  กิติยาพร พงศ์แพทย์ (พลอย)
  กิติยาพร พงศ์แพทย์ (พลอย)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - เลขานุการชมรมภาพถ่ายบูรพา
  - "Rpst yours"สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 3
  - ผู้นำเชียร์สาขาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  - นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 

  "เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ เราอยากให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน และทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมทางด้านการศึกษาและพัฒนาตนเองไปด้วย"
 • นสวรรณร์ โพธิ์สุวรรณ์ (เตย)
  นสวรรณร์ โพธิ์สุวรรณ์ (เตย)
  นสวรรณร์ โพธิ์สุวรรณ์ (เตย)
  นสวรรณร์ โพธิ์สุวรรณ์ (เตย)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ฝ่ายประสานงานฝ่ายเบื้องหลังงิ้วล้อการเมือง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - พิธีกรวงดนตรีสากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU band)
  - ผู้จัดค่ายเยาวชนเกษตรพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสวนเอเดน จ.น่าน

  "เหตุผลที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมโครงการ Teach for Thailand คืออยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม และอยากพัฒนาตนเองด้วยงานที่มีความท้าทายและน่าสนใจ "
 • ชมปรางค์ วงศ์รัศมีเดือน (ปราง)
  ชมปรางค์ วงศ์รัศมีเดือน (ปราง)
  ชมปรางค์ วงศ์รัศมีเดือน (ปราง)
  ชมปรางค์ วงศ์รัศมีเดือน (ปราง)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - บรรณาธิการบริหารและนักเขียนของวารสาร Echo: Voice for Society 2016 (theme: International) วารสารโดยนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  ภาคภาษาอังกฤษ
  - ผู้ช่วยนักวิจัยของอาจารย์ที่คณะในหัวข้อ “The impact of climate change on Thailand”
  - Campus Leader ของ Teach for Thailand ปี 2015-2016
  - ผู้ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Buddy Program) ของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
  - ประสบการณ์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย ณ ประเทศออสเตรีย 1 ปี
  - ประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัท KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd. Company ในตำแหน่ง Management Consulting trainee

  "แน่นอนว่าปัญหาการศึกษาไทยมีการกล่าวถึงมาอย่างยาวนานและส่วนตัวรู้สึกว่าในสังคมเรามีแต่คนวิจารณ์การศึกษา แต่มีไม่กี่คนที่ลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งโครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษามาร่วมกันแก้ปัญหานี้ ทำให้สนใจจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ลงมือทำด้วยตัวเอง ได้มาอยู่กับปัญหาจริง ๆ เพื่อที่จะนำไปพัฒนาการศึกษาตามสายอาชีพในอนาคต"
 • วรชัย ญาติอยู่ (สนุ๊ก)
  วรชัย ญาติอยู่ (สนุ๊ก)
  วรชัย ญาติอยู่ (สนุ๊ก)
  วรชัย ญาติอยู่ (สนุ๊ก)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - รางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นำเชียร์ในงาน TU FRESHY GAME 2012 
  - รางวัลชนะเลิศการประกวดเชียร์ปี 2012 และ 2013 โดยเราทำหน้าที่เป็นคนคิดและสอนการแสดง
  - อาสากับทางมูลนิธิยุวพัฒน์ และร้านปันกัน

  "ผมอยากดึงศักยภาพของเด็กออกมาและสนับสนุนให้เด็กได้ทำในสิ่งที่เขาชอบ เพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวถึงแม้ว่าจะมีไม่เท่ากัน แต่มันสามารถพัฒนาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจต้องใช้เวลา ผมอยากจะสนับสนุนและหาช่องทางให้เด็กๆได้รับทุนในการศึกษาต่อ เพราะมีเด็กจำนวนมากที่อยากเรียนและมีศักยภาพที่จะเรียนต่อ แต่เขากลับขาดโอกาสเพียงเพราะไม่มีเงิน และไม่ทราบช่องทางในการติดต่อขอทุนต่างๆเพื่อที่จะทำให้เขาได้เรียนหนังสือ"
 • สุริยา มนัสสา (อาร์ม)
  สุริยา มนัสสา (อาร์ม)
  สุริยา มนัสสา (อาร์ม)
  สุริยา มนัสสา (อาร์ม)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ประธานเอกภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์
  - ผู้ดูแลกิจกรรมประชุมเชียร์ คณะสังคมศาสตร์ 
  -  ผู้นำเชียร์คณะสังคมศาสตร์ 

  "อยากเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษา และเชื่อว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ อยากให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถเลือกสิ่งดีที่สุดในทางที่ถูกต้องให้กับชีวิตของเขาเอง"
 • ณัฐชยา เนียมจ้อย (กิ๊ฟท์)
  ณัฐชยา เนียมจ้อย (กิ๊ฟท์)
  ณัฐชยา เนียมจ้อย (กิ๊ฟท์)
  ณัฐชยา เนียมจ้อย (กิ๊ฟท์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ บริษัท เอ. เอ็น. ไอ. โลจิสติกส์ จำกัด
  - สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับช้นประถมศึกษา
  - เลขานุการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

  "ดิฉันอยากให้การเป็นครูในช่วงเวลา 2 ปีนี้ ทำให้เด็กๆ ทุกคนที่สอน สามารถเรียนจบและมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปศึกษาต่อ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้"
 • ชมภูนุช เขียวหวาน (เมโลดี้)
  ชมภูนุช เขียวหวาน (เมโลดี้)
  ชมภูนุช เขียวหวาน (เมโลดี้)
  ชมภูนุช เขียวหวาน (เมโลดี้)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  นักเรียนทุนพระราชทานในพระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - ประธานโครงการพี่อาสาติวน้อง
  - นักศึกษษฝึกประสบการณ์ SCBLIFE Assurance Public Company Limited


  " เราสามารถสร้างเด็กให้มีความรู้เและสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง  และสามารถสร้างอนาคตของชาติได้ในจำนวนที่มากที่สุด หมายถึง นอกจากสอนเด็กให้มีความรู้แล้ว เด็กเหล่านั้นจะยังเป็นต้นกล้าที่เมื่อกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แล้ว ยังสามารถแผ่ขยายต้นกล้าพันธ์ใหม่ที่มีคุณภาพได้ต่อไป เป็นต้นกล้าต้นใหม่ได้อีกหลายๆต้น"
 • ปาณิสรา สุขเสริม (วิ่ง)
  ปาณิสรา สุขเสริม (วิ่ง)
  ปาณิสรา สุขเสริม (วิ่ง)
  ปาณิสรา สุขเสริม (วิ่ง)
  การศึกษา
  การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - Producer บริษัทเอทรีทจำกัด
  - Co-producer บริษัทแมวขยันดีจำกัด
  - ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์จากบริษัทสาระดีจำกัด(บริษัทในเครือกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชน)
  - รางวัลนักศึกษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ปีการศึกษา 2555
  - ชนะเลิศโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี7และรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ NHK ประเทศญี่ปุ่น
  - รองชนะเลิศโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี6และรางวัลประเด็นเรื่องยอดเยี่ยม
  - รางวัลนักข่าวป้ายแดงจากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
  - ชนะเลิศการผลิตสารคดีสั้นจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  - เข้ารอบสุดท้ายและได้รับทุนผลิตสารคดีสั้นโครงการสื่อศิลป์ดินน้ำป่าจากสถานีโทรทัศน์Thai PBS
  - รางวัลชมเชยการผลิตสปอร์ตโฆษณาความซื่อสัตย์สุจริตจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นายกอ.ก.ท.หน่วยสุพรรณบุรี

  "เพราะเราเชื่อมั่นว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้ประเทศชาติได้และหากเราได้นำความรู้ความสามารถที่เรามีไปใช้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพเด็ก ๆ เหล่านั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากและโครงการทีชฟอร์ไทยแลนด์ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่าโดยไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทำให้เกิดความภาคภูมิใจต่อตนเองที่ได้ลงมือทำประโยชน์เพื่อสังคม ส่งผลให้เรามีไฟในการทำงานและมีความสุขกับการทำงานอย่างแท้จริง นอกจากนี้เรายังได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะของตนเองในอีกหลาย ๆ ด้านทำให้เราได้ท้าทายตนเองอยู่เสมอ"   
 • หัสภรณ์ ชูวงศ์ (ช๊อปเปอร์)
   หัสภรณ์ ชูวงศ์ (ช๊อปเปอร์)
   หัสภรณ์ ชูวงศ์ (ช๊อปเปอร์)
  หัสภรณ์ ชูวงศ์ (ช๊อปเปอร์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสังคมศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สอนวิชา
  ภาษาอังกฤษ
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - Research & Information Management Officer at Department of Protocol, Ministry of Foreign Affairs

  "ผมได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับการศึกษาไทย จึงเข้ามาเพื่อมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา"
 • วราลี เนติศรีวัฒน์ (แนน)
  วราลี เนติศรีวัฒน์ (แนน)
  วราลี เนติศรีวัฒน์ (แนน)
  วราลี เนติศรีวัฒน์ (แนน)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สอนวิชา
  คณิตศาสตร์
  ประวัติการทำงานและกิจกรรม
  - ประชาสัมพันธ์และเลขานุการชมรมคริสเตียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ชมรมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Chorus)

  " เรามีเป้าหมายที่ต้องการสร้างคือ "สร้างโลกใบใหม่ให้กับเด็ก" ซึ่งโลกใบใหม่ในที่นี้ คือ "โอกาส" 

  โอกาส!ที่พวกเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ได้รับความรู้ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต 
  โอกาส!ที่เขาจะได้เห็นโลกใบนี้ในมุมมองที่กว้างกว่าเดิมและไม่เหมือนเดิม"
 • ภารดี เลิศวริทธิ์ (มิ้นท์)
  ภารดี เลิศวริทธิ์ (มิ้นท์)
  ภารดี เลิศวริทธิ์ (มิ้นท์)
  ภารดี เลิศวริทธิ์ (มิ้นท์)
  การศึกษา
  ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะอักษรศาสตร์ สาขาศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชา
  วิทยาศาสตร์
  ประวัติการทำงานปละกิจกรรม
  - ประธานชมรมพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประธานฝ่ายประสานเวที งานถนนคนศิลป์ Arts street 2016
  - ประธานฝ่ายครีเอทีฟ งานคัดเลือกพิธีกร The Fierce Faculty of Arts คณะอักษรศาสตร์
  - ประธานฝ่ายเวทีการแสดง งานเปิดบ้านอักษรฯ Arts Open house 2015
  - ผู้นำกิจกรรม workshop “Enjoy Body Painting and Fun with Brave Bear Storytelling” จัดโดย Asia books
  - ประธานฝ่ายต้อนรับ ละครเวทีประจำภาคศิลปการละคร เรื่อง “เลิก”
  - เข้าร่วมค่ายยุววิศวกรบพิธ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
  - ประธานฝ่ายต้อนรับงานคอนเสิร์ต “Asian Youth Jazz Orchestra, ASEAN Tour 2015 in Bangkok” 
  - รองประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ผู้กำกับเวทีโปรดักชั่น “Dance Dance Asia: Crossing the Movement” จัดโดย The Japan Foundation
  - ทีมงานฝ่ายขบวนเฉลิมพระเกียรติ งานฟุตบอลประเพณีจุฬา ฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 70
  - นักแสดงละครเวทีประจำภาควิชาศิลปการละคร เรื่อง “แตบ แต่บ ตะแล๊บ แตบ แตบ”
  - ทีมงานเขียนบทงานสยามมานุสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมงานฝ่ายต้อนรับงาน The Music Run จัดโดย AIA 
  - พี่เชียร์คณะอักษรศาสตร์รุ่นที่ 81

  " เราเชื่อเสมอว่าโอกาสคือสิ่งที่ไม่ควรปล่อยผ่าน โอกาสที่จะได้พัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โอกาสที่จะได้ลงมาอยู่กับปัญหาและลงมือทำ โอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย และบทบาทที่เราสามารถทำได้ก็คือการเป็น "ครู" คนหนึ่งที่ได้เติบโตไปพร้อมกับเด็ก ๆ และอนาคตของประเทศไทย โอกาสนั้นวิ่งเข้ามาเรา เราจึงไม่ลังเลที่จะคว้ามันไว้ ตอนที่อ่านวิสัยทัศน์ของโครงการก็ทำให้รู้ได้ทันทีเลยว่าโครงการนี้ก็คือคำตอบที่เราตามหา "  
ถาม-ตอบ