กลับไปหน้า TFT ในสื่อ
ทรูปลูกปัญญา | รายการครูคลับ คลับของคุณครู - วิธีสร้าง Growth Mindset ครูวชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ (ไพลิน)
08/11/2560
ทรูปลูกปัญญา รายการครูคลับ คลับของคุณครู
ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560ความคิด ทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความเชื่อต่อพฤติกรรมของมนุษย์ หากคุณครูผู้สอนสามารถส่งเสริมให้เด็กๆ มีกรอบความคิดแบบเติบโตหรือ Growth Mindset ได้ การจะทำให้เด็กๆ ชื่นชอบในวิชาที่เล่าเรียน แม้แต่วิชายากๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ก็ย่อมเป็นไปได้ ดังเช่นห้องเรียนของครูวชิราภรณ์ นิรันตราภรณ์ (ไพลิน) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่ 3 ครูไพลินเผยเทคนิคการสอนน่าสนใจและใช้ได้ผลดี อาทิ การเรียนการสอนแบบ Activity based learning การใช้ระบบให้คะแนน Rewarding system เพื่อสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กรู้สึกว่า “เราทำได้” เพราะเมื่อเด็กมีความรู้สึกเช่นนั้น ครั้งต่อไปเขาจะอยากลงมือทำด้วยตนเองมากขึ้น

นอกจากนี้ สิ่งที่ได้ผลดีในห้องเรียนของครูไพลินก็คือ การให้คำชม และการเตรียมคำถามและคำสั่งก่อนสอน เพื่อให้เด็กเข้าใจและรู้สึกว่าทำตามได้

ที่มา: ทรูปลูกปัญญา ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา CEPchannel