กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
Institute 2017 | เริ่มต้นเรียนรู้ศาสตร์การพัฒนาแห่ง “แม่ฟ้าหลวง”
22/08/2560

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ นำทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 ซึ่งเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ขึ้นดอยเปียงก่อ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 เพื่อศึกษาดูงาน “โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย” 


การเดินทางไปเรียนรู้กระบวนการพัฒนาตาม “ตำราแม่ฟ้าหลวง” ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” ปี 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ต้นแบบความสำเร็จที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำการเปล่ี่ยนแปลงทุกคนเชื่อมั่นว่า ตนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้

โครงการปลูกป่า สร้างคนฯ ที่ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เดินทางไปศึกษาในครั้งนี้เป็นโครงการที่นำ “ดอยตุงโมเดล” มาปรับใช้ เพื่อบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำอย่างสมดุล ด้วยเงื่อนไขให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาและยั่งยืน อันเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” ปี 2560 จัดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 18 ตุลาคม 2560 ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์นี้ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะได้รับการฝึกอบรม 5 โมดูลการเรียนรู้ โดยการอบรมที่น่านในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในโมดูล 1 และ 2 

คณะผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น ที่ 4 เริ่มต้นศึกษา “ตำราแม่ฟ้าหลวง” กันที่แรก ณ แปลงเพาะกล้า อ. ปัว จ. น่าน โดยมีคุณแก้ว สามเจียน เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเพาะกล้าเพื่อปลูกป่า 

แนวคิดต่างๆ ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ใช้โดยใช้การเก็บข้อมูลอย่างแม่นยำนั้น ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ เพราะการเพาะกล้าก็เหมือนการแก้ปัญหาในระดับโรงเรียน การที่จะช่วยดึงศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ครูย่อมต้องศึกษานิสัยใจคอและรับรู้ปัญหาของนักเรียนอย่างจริงจัง จึงจะสามารถ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” นักเรียนในความดูแลได้อย่างแท้จริงหลังจากเยี่ยมชมแปลงเพาะกล้าแล้ว คณะครูผู้นำฯ เริ่มออกเดินทางบุกบั่นกว่าสองชั่วโมงทางรถยนต์ขึ้นไปยังดอยเปียงก่อ เพื่อไปยังจุดหมายของการเดินทางในครั้งนี้ที่  “โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย” ก่อนที่จะได้ศึกษาฐานเรียนรู้โครงการปลูกป่าทั้ง 4 ฐาน คุณธีรยุทธ มาวิเลิศ หรือพี่จอน ได้แนะนำเรื่องประเด็นปัญหาในพื้นที่ซึ่งมีรากเหง้าปัญหามาจากความยากจน ก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นลูกโซ่ตามมา ทั้งปัญหาหนี้สิน การผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอ ดินเป็นพิษ ป่าไม้ถูกทำงาย เลือดเป็นพิษ และป่าเสื่อมโทรม

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องเริ่ม “เกาให้ถูกที่คัน” ด้วยการแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวบ้านเสียก่อน  แล้วจึงใช้วิธีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดกระบวนการ เพื่อให้ชุมชนเห็นประโยชน์ รู้สึก “เป็นเจ้าของ” พื้นที่ป่าและสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองในอนาคต ทางมูลนิธิฯ และโครงการปิดทองหลังพระ น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่อง “การระเบิดจากภายใน” “การปลูกป่าในใจคน” และ “ความเพียร”

เพื่อให้การอยู่ร่วมกันตลอดกิจกรรมไปเป็นอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จสูงสุด ครูผู้นำฯ ยังได้ทำข้อตกลงร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมโดยมีพื้นฐานอยู่บนค่านิยมหลักทั้ง 6 ประการ


ที่ฐานเรียนรู้โครงการปลูกป่า สร้างคนฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานเนินกระจก ฐานเพาะกล้า ฐาน 1 ไร่ 1 แสน และฐานปศุสัตว์ ครูผู้นำฯ ได้รับโจทย์ให้เข้าใจ
“Why” มูลนิธิฯ จึงริ่เริ่มสิ่งเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาใด และ “ How” แก้ไขอย่างไร


ส่งท้ายกิจกรรมการเรียนรู้วันที่ 22 สิงหาคม 2560 วันแรกของการเดินทาง ด้วยการแบ่งเวรกันทำอาหารเย็น และเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มได้นำเสนอบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐานในวันนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชมคลิปบรรยากาศกิจกรรม Institute 2017 เตรียมความพร้อมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 วันแรก ณ “โครงการปลูกป่า สร้างคน บนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำ บรรเทาอุทกภัย” ดอยเปียงก่อ จ. น่าน และติดตามการเดินทางของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ในตอนต่อไป #TFTDiary #Institute2017 #TeachForThailand