กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
"ไปไหนดี"... ดีจนไปได้ไกล
03/10/2560
ยังจำได้ไหม? กิจกรรมชมรม “ไปไหนดี” ของครูสนุ้ก วรชัย ญาติอยู่ ครูพี ดุจรพี เชาวนปรีชา ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 จาก ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเด็กๆ ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ศักยภาพของตนเองด้านการผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจในชุมชนของตน เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงเปิดโลกของพวกเขาให้กว้างไกลและสดใสขึ้น

จากจุดเริ่มต้นในระดับชมรม วันนี้กิจกรรมของคุณครูและเด็กๆ ได้รับการต่อยอดและขยายผลสู่ระดับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่รักชุมชนบางกะเจ้า และเชื่อในพลังของเยาวชน อาทิ กลุ่ม NGO Big Tree องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
กลุ่ม Big Tree เดิมทำโครงการที่คล้ายคลึงกัน ผนวกกับสมาชิกในกลุ่มเป็นคนดั้งเดิมในพื้นที่จึงมีข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนในเชิงลึก เมื่อเล็งเห็นศักยภาพของเด็กๆ ว่าการขับเคลื่อนโครงการผ่านเยาวชนในชุมชนสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน จึงประสานงานผ่านโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน เพื่อเอื้อเฟื้อด้านข้อมูลและพาเด็กๆ ลงไปสัมผัส “ประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชน” เช่น การทำขนมจาก การเยี่ยมเยือนบ้านชาวบ้าน การปลูกต้นจาก การสนทนาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับปราชญ์ชาวบ้านในกลุ่ม “รักบางกะเจ้า” ฯลฯ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่นักท่องเที่ยวทั่วไปยังไม่ค่อยได้สัมผัส นอกจากนี้ ผู้ปกครองของเด็กๆ ยังให้การตอบรับที่ดี ที่เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ในวันหยุด เพราะได้ทั้งประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งยังได้ค่าขนมที่สร้างความภาคภูมิใจให้เด็กๆ

ปัจจุบันชมรม “ไปไหนดี” กำลังผลิดอกออกผลสู่โครงการที่มีแผนระยะยาวร่วมกันชุมชน โดยมีเด็กๆ ในชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน นั่นก็คือโครงการ “มัคคุเทศน์น้อย” และโครงการ “ร้านโปสการ์ด” ในตลาดน้ำ กิจการเล็กๆ เพื่อสังคมซึ่งสนับสนุนให้เด็กๆ ที่ชอบถ่ายภาพได้ถ่ายทอดมุมมองและความรักในชุมชนบางกะเจ้าออกมาเป็นชิ้นงาน ที่นอกจากจะสร้างความภูมิใจให้เด็กๆ แล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ที่นำมาขับเคลื่อนการทำกิจกรรมของเด็กๆ ได้ต่อไปด.ช. ทองชัย จงตอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หนึ่งในมัคคุเทศน์น้อยแห่งโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ได้มาเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการพานักท่องเที่ยวกว่า 200 คน ท่องคุ้งบางกะเจ้า สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เพียงเด็กตัวน้อยๆ ที่เปี่ยมความสามารถและกล้าแสดงออก แต่เราเห็น “ตัวแทนชุมชน” ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังแข็งแกร่งในการดูแล “ปอดของกรุงเทพ” และสืบสานจิตวิญญาณของชุมชนแห่งนี้สืบไป การที่มีผู้ใหญ่ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นคุณครู ครอบครัว กลุ่มความร่วมมือต่างๆ และหน่วยงานทุกภาคส่วน เล็งเห็นความสำคัญและหันมาช่วยกันลงมือสนับสนุนศักยภาพของเด็กๆ ตั้งแต่วัยเยาว์อย่างจริงจัง จึงเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลที่ล้ำค่าและยั่งยืนอย่างแท้จริง#TFTDiary #TeachForThailand  #LeadershipMovement #BigTree #collaboration