กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
Chance to Change | โค้ชจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
11/11/2560


ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้รับความอนุเคราะห์จากโค้ชจิตอาสา สมาคมโค้ชไทย รุ่นที่ 18  
ที่ต้องการสืบสานเจตนารมณ์ของสมาคมผ่านการโค้ชเพื่อสังคมไทย และช่วยผลักดันวิสัยทัศน์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล ด้วยการจัดกิจกรรม “Chance to Change” เพื่อมอบความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะให้แก่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานทีช ฟอร์ ไทยแลนด์งานดังกล่าวเป็นการรวมพลังโค้ชผู้ทรงคุณวุฒิถึง 12 ท่าน ได้แก่ ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย (นายกสมาคมโค้ชไทย), ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา (โค้ช HR) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด หนึ่งในผู้สนับสนุนมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์, ดร. อมเรศ กลิ่นบัวแก้ว (โค้ชอมเรศ), ดร. กฤตภัค หัชลีฬหา (โค้ชคริส), ณัฐกานต์ ฉวีวัฒนสกุล (โค้ชเจเจ), อรุณรัตน์ ประมวญรัฐการ (โค้ชอ้อย), ธนกร ศิริกันต์ (โค้ชหนึ่ง), ภคมน ธนาภัษณิกุล (โค้ชมุ่ย), นิสาลักษณ์ อรรถอุดม (โค้ชลูกรัก), พัชรพล ชาญอุไร (โค้ชดินสอ), ว่าที่ร้อยตรี สำราญ ศรีวรภัทร (โค้ชหยิน) และโค้ชจิรายุทธ์ คชินทร โดยมีครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน


กิจกรรม “Chance to Change” ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ด้วยเนื้อหาการอบรมที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ซึ่งผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อให้ทั้งสองด้านดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


“สำหรับเนื้อหาในการอบรมวันนี้ เกินความคาดหมายค่ะ รู้สึกได้รับพลังจากวิทยากร ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร ภาพที่คนอื่นมองเราเป็นอย่างไร ได้สำรวจตัวเอง ความรู้สึก ความต้องการ การตระหนักและเห็นคุณค่าในตัวเอง สำหรับการ Coaching ส่วนตัวนั้น ดีมากๆ มีความเป็นอิสระทางความคิด ในคำถามที่เราจะถาม ได้รับคำตอบจากตัวเราเองและเสริมแรงจาก Coach รวมถึงคำแนะนำเพิ่มเติมที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ เหมือนภาพในหัวชัดเจนมากยิ่งขึ้น ได้เห็นวิธีการ และการวางแผน ความเป็นไปได้ที่ง่ายมากยื่งขึ้น Coach มีความเป็นมืออาชีพมากๆ แม้จะปรึกษาเรื่องทางการศึกษา แต่ Coach สามารถแนะแนวทาง มีคำแนะนำที่ดีมากๆ ค่ะ” -- หนึ่งในความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

----------------------------------
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบพระคุณโค้ชจิตอาสา สมาคมโค้ชไทย รุ่นที่ 18 มา ณ ที่นี้ ด้วยแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเช่นนี้ เราเชื่อมั่นว่า การบรรลุวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้เด็กไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อม
ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก Facebook โค้ชเทอดทูน ไทศรีวิชัย