กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม
พัฒนาการศึกษาไทยด้วยพลังของทุกภาคส่วน | สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย
02/04/2561

[
13 มีนาคม 2561, กรุงเทพฯ] เพื่อมุ่งเน้นความสำคัญของการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของปัญหานานัปการในปัจจุบัน คุณนาถสินี สารวานิชพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย ได้สละเวลาและให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษแก่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
 
ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงิน เหตุใดจึงให้ความสำคัญกับงานพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
ธนาคารกสิกรไทย เป็นสถาบันทางการเงินที่มีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และธนาคารตระหนักดีว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับความเติบโตทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น นโยบายของธนาคารที่มุ่งสู่ความเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน จึงเน้นการมีส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา นับเป็นเรื่องหนึ่งที่ธนาคารกำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะธนาคารเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

การสนับสนุนโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สอดคล้องกับนโยบายธนาคารแห่งความยั่งยืนอย่างไร ท่านจึงเชื่อมั่นและสนับสนุนมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มาอย่างยาวนาน
ส่วนบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนงานภายใต้ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ของธนาคารกสิกรไทย มีภารกิจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ในธนาคารให้ดำเนินตามนโยบายความรับผิดชอบและกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้การดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราเล็งเห็นว่าโครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ตอบโจทย์กับนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร โดยเฉพาะการมุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพราะนอกจากผู้นำจะมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนแล้ว ผู้นำยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นๆ และประการสำคัญก็คือ ผู้นำจะเติบโตขึ้นและมีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนาวงการการศึกษาของไทย ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ
 
พลังของคนรุ่นใหม่ที่ลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมสำคัญอย่างไร
นับว่าเป็นเรื่องดี ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะคนรุ่นใหม่มีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการใช้พลังในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ ย่อมจะทำให้เราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
 
ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานของปัญหาสังคมต่างๆ นั้น สำคัญอย่างไร
งานพัฒนาการศึกษาถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ลำพังเพียงรัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ หน่วยงานภาคเอกชนและภาคสังคมเอง ก็ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเสริมหนุนกันเข้าไป ตามกำลังความสามารถ และความถนัดของตนเอง เช่น ธนาคารช่วยเหลือเรื่องทุน เรื่องการให้ความรู้ทางการเงิน ฯลฯ
 
อยากให้ท่านฝากข้อคิดและกำลังใจถึงผู้ที่กำลังทำงานเพื่อให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราโชวาทในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตอนหนึ่ง ความว่า “ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญของส่วนรวม” จึงอยากฝากสิ่งนี้ถึงทุกท่านที่กำลังทำงานหนักเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา ขอให้ทุกท่านจงภูมิใจ ที่ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั้น
----------------------------------------------

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบพระคุณธนาคารกสิกรไทย และคุณนาถสินี สารวานิชพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย ที่ให้ความสำคัญกับงานพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการสนับสนุนโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มาเป็นระยะเวลา 5 ปีเต็ม