คุณสามารถเป็นหนึ่งในพลังสำคัญ
ที่จะช่วยให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าภูมิหลังหรือพื้นเพทางสังคมจะแตกต่างกันอย่างไร
โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และสามารถขยายไปทั่วประเทศ
ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ partnerships@teachforthailand.org
หรือสนับสนุน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ผ่านช่องทางที่คุณสะดวกดังนี้ี้

บริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 311-1-69640-8
ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
พร้อมอีเมลหลักฐานการโอนเงิน ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่เพื่อจัดส่งใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี มาที่ donation@teachforthailand.org

บริจาคผ่าน Social Giver
เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่ริเริ่มโดยผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
ได้ที่ https://www.socialgiver.com/th/campaign/teach-for-thailand-fund/
รูปแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กร
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์พร้อมที่ทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาร่วมกัน
Employee engagement องค์กรและพนักงาน ในองค์กรของท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดโดยทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อันเป็นประโยชน์ต่อ ส่วนรวมและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่าง พนักงานภายในองค์กร
องค์กรของท่านจะมีโอกาสพบกับผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกขั้นตอนจากหลากหลายสาขาวิชา ที่เพียบพร้อม ทั้งการศึกษาและคุณสมบัติที่สำคัญ เหมาะสมที่ จะเป็นผู้นำในอนาคต ประกอบกับความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นำของโครงการ (Leadership Development Program) ตลอดระยะที่เข้า โครงการ เขาเหล่านี้จะสามารถเป็นพนักงาน คุณภาพในองค์กรของท่านในอนาคต
การสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จะช่วยให้ องค์กรของท่านสามารถสร้างภาพลักษณ์ของ องค์กร ในฐานะผู้ที่ให้ความสำคัญต่อปัญหา การศึกษา และการร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้กับ สังคมไทย