รู้จักองค์กร
ความท้าทาย:
การสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเพื่อให้เติบโตไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นต้นทุนกำลังคน (Human Capital) ของชาติในอนาคต แต่หากในความเป็นจริงการศึกษา ในปัจจุบันยังไม่สามารถเตรียมให้เยาวชนของเรามีความรู้และทักษะที่จำเป็นสูงกว่าระดับพื้นฐานได้ อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร
ผลจากการประเมินทักษะการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ PISA (Program for International Student Assessment) ของปี 2015 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยประเมินเด็กนักเรียนไทยอายุ 15 ปีเปรียบเทียบกับประเทศร่วมโครงการและกลุ่มสมาชิก OECD รวม 72 ประเทศ พบว่านักเรียนไทยมีผลการประเมินต่ำทุกวิชาในมาตรวัด และมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงอีก


50%
รู้เรื่องการอ่าน
ต่ำกว่าระดับพื้นฐาน
53%
ของนักเรียนไทยรู้เรื่องคณิตศาสตร์
ไม่ถึงระดับพื้นฐาน
46%
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์
ต่ำกว่าระดับพื้นฐาน


นอกจากนี้ผลการประเมินทำให้เราทราบว่า ผลการเรียนรู้ จำนวนครูที่มีคุณวุฒิ อุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละภาค จังหวัด หรือกลุ่มโรงเรียงต่างสังกัดก็แตกต่างกัน และสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือกลุ่มนักเรียนกลุ่มโรงเรียนสาธิตและจุฬาภรณฯที่มีคะแนนทัดเทียมมาตรฐานนานาชาติ แต่แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มโรงเรียนอื่นราวกับเป็นผลคนละประเทศกัน และเป็นเพียงนักเรียน 1% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในประเทศ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาในประเทศไทยทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ตระหนักว่าเด็กไทยทุกคนควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมาจากครอบครัวที่มีความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม (Socioeconomic Background) เช่นไรก็ตาม เราเชื่อว่าการจะแก้ปัญหานี้ได้เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีที่มีศักยภาพ มาทำหน้า่ี่ในบทบาท “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นระยะเวลา 2 ปี และในขณะเดียวกันเขาเหล่านั้นก็จะได้รับประสบการณ์จากการทำงานในบริิบทที่ท้าทายมที่เพิ่มทักษะและศักยภาพความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยต่อไปในอนาคต แม้ภายหลังจากจบจากโครงการนี้ไปแล้วก็ตาม

1PISA เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติที่มีประเทศสมาชิก OECD และประเทศนอกกลุ่มสมาชิก OECD เป็นประเทศร่วมโครงการ (Partner countries) โดยมุ่งเน้นการวัดความสามารถทางการอ่านเขียน (Literacy) รวมถึงศักยภาพในการนำความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ซึ่งการประเมินของ PISA จะช่วยชี้ให้เห็นอนาคตเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลการ จัดอันดับจากการสำรวจปี 2009 พบว่า ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 51 จาก 65 ประเทศ และในภูมิภาคเอเชีย ไทยเป็นประเทศรองสุดท้าย นำหน้าอินโดนีเซียประเทศเดียว