รู้จักองค์กร
ส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 ในนามมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เรามีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีข้อจำกัดที่เกิดจากภูมิหลังทางสังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว
เรามุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่พร้อมผลักดันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยการสรรหาและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น และความสามารถ เพื่อเป็น “ผู้นำความเปลี่ยนแปลง” ผ่านงานการสอนเป็นเวลา 2 ปี บุคคลเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักเรียนและชุมชนเท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเองและความเข้าใจในปัญหาสังคมไทยอย่างถ่องแท้ ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการสอน 2 ปี จะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการก้าวไปเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยในระยะยาวจากทุกภาคส่วน

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการลาดับที่ 29 ของเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล ซึ่งเป็น เครือข่ายของกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งบรรเทาความไม่เสมอภาคด้านโอกาส ทางการศึกษาในประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 30ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย มาเลเซีย จีน และ ฟิลิปปินส์

เราเป็นช่องทางในการสนับสนุนและพลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน