วรินทร จิวระประภัทร์ (แพรว)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- คณะผู้จัดทำละครเศรษฐศาสตร์ BE Drama
- รองประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ (SCOBE)
- เหรัญญิกค่ายอาสาพัฒนาชนทบทคณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ BE Camp
- ฝึกงาน Permanent Mission of Thailand to the United Nation in Geneva, Switzerland
- ฝึกงาน บริษัท PYI Consulting ฝ่าย Government Consulting
- Teaching Assistance วิชา Statistic for Social Sciences 2

"การศึกษาถือว่าเป็น Foundation ในการพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นๆ เพราะสุดท้ายแล้วการพัฒนาประเทศก็ต้องเกิดมาจาก Human capital ที่มีศักยภาพ ดังนั้นมันตอบโจทย์ของเราเพราะเราต้องการทำอะไรที่ท้าทาย และอยากทำบางอย่างที่เกิด impact กับคนอื่น เกิดประโยชน์กับสังคม และพัฒนาตัวเราเองไปในตัว เราเป็นคนโชคดีที่ได้รับโอกาสดีๆ ทางการศึกษามาตลอด เลยอยากจะใช้สิ่งที่เรียนมากับประสบการณ์ที่ผ่านมาใช้พัฒนาเด็กๆ ในห้องเรียน"