ธิติมา เรืองทองดี (เดือน)


การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สอนวิชา
วิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- เข้าร่วมโครงการกิจกรรมโครงการระบบโซล่าเซลล์ไฟฟ้าส่องสว่าง
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ายปลูกป่าและค่ายวิทยาศาสตร์ KMITL
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ SPIE KMITL
- ประสบการณ์ทำชุมนุม PR Science
- ประสบการณ์การฝึกงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

"เด็กๆ ไม่มีโอกาสเลือกว่าเค้าจะเกิดมาในครอบครัวหรือได้รับการศึกษาแบบไหน แต่เด็กๆ ควรที่จะได้รับโอกาสที่เค้าควรจะได้รับ ดิฉันจึงอยากเป็นหนึ่งคนที่ทำให้เค้าได้รับโอกาสนั้น เพราะดิฉันเชื่อว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้"