ศิวาวุธ แคล้วคลาด (หนึ่ง)


การศึกษา
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอนวิชา
คณิตศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - ประธานค่ายอาสา "เสริมโอกาส สร้างรอยยิ้ม"
 - ครูอาสา ของธนาคารจิตอาสา สอนที่ชุมชนคลองเตย
 - วิทยากร โครงการ KMUTNB STEM CAMP
 - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
 - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสายนำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 - พิธีกรโครงการสัมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "Smart Fram เกษตรอัจฉริยะ จุดเปลี่ยนอนาคตโลก"
 - อาสาสมัคร โครงการ NBTC ITU Volunteers รุ่นที่ 2 ของสำนักงาน กสทช. ปฏิบัติงานที่
    ศูนย์ USO NET บ้านใหญ่ จังหวัดนครนายก 


"ผมมองว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าได้ การที่เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เด็กเหล่านั้นได้รับความรู้ และมีแรงบันดาลใจในการเรียน นับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาประเทศในอนาคต"