ณัฐณิชา จันทร์พงษ์ (แป้ง)


การศึกษา
ปริญญาตรี คณะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

สอนวิชา
วิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - สมาชิกชมรมต้นกล้าคุณธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
 - สมาชิกชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ฝ่ายจัดการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ประสบการณ์การศึกษาและปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อพัฒนาการสาธารณสุขในชุมชน
 - นักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุขที่ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

"อยากท้าทายความสามารถตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน เพราะยังมีเด็กบางส่วนที่มีความสามารถแต่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ และอยากร่วมพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองไปพร้อมกับการทำงานในโครงการ"