ประภัสสร สีหรักษ์ (ปูน)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - เป็นอาสาสมัครในโครงการมูลธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ณ สหรัฐอเมริกา
 - เป็นอาสาสมัครในเครือข่ายธรรมศาสตร์อาสา (TU Volunteer)
 - เป็นผู้ช่วยวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ม.6 โครงการพิเศษ MOU โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
 - สอนพิเศษวิชาภาษาไทย และ GAT
 - ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนในโครงการเสริมความรู้วิชาการและวัฒนธรรมเพื่อสานสัมพันธ์ไทย-จีน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาแห่งนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"อยากเป็นคนที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนให้แก่เด็กไทย ทำให้เด็กมองเห็นว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า จนเกิดเป็นความเชื่อมั่นในตนเองว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาตนเองไปในทางที่เหมาะสมได้"