ณัชชา อุนหะวรากร (สนุ๊ก)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอนวิชา
คณิตศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - รองประธานนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
 - สมาชิกฝ่ายกลองฉาบ กลุ่มอิสระงิ้วล้อการเมือง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - การฝึกภาคปฏิบัติบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในองค์กร ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 - การฝึกภาคปฏิบัติบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จังหวัดอุดรธานี และได้จัดทำโครงการ "เติมความรู้ ต่อความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด" กับเยาวชนตำบลนาพู่

"ความตั้งใจของฉัน คือ การได้ทำงานเพื่อสังคม ซึ่งโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของไทย ให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งสิ่งที่ตั้งใจที่จะพัฒนาคือการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับนักเรียนให้เขาเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตนเอง เพื่อพร้อมที่จะเติบโตและส่งมอบโอกาสดีๆ นี้ต่อไปในสังคมอย่างไม่สิ้นสุด"