นัซริน เจ๊ะยอ (นัซ)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
 - ฝึกงานและปฏิบัติงาน ณ.กระทรวงต่างประเทศ (Dvifa)
 - ประธานชมรสืบสานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 - ประธานค่ายต้นกล้าแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 -คณะกรรมการในการจัดค่ายและกิจกรรมจิตอาสาของชมรมศิษย์เก่าสานสัมพันธ์

"การที่ได้เรียนคณะครุศาสตร์ ทำให้ได้พบเจอกับปัญหาการศึกษามากมาย หนึ่งในนั้นปัญหา การหลื่อมล้ำทางการศึกษา เด็กหลายคนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ หรือบางคนต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน เนื่องผู้ปกครองไม่สามารถแบกรับภาระทางการศึกหาได้ เราเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ และอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ดีขึ้น เพราะการแก้ปัญหาการศึกษาไม่ควรผลัดภาระให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม"