สายฝน โพธิ์จีน (เผอิญ)


การศึกษา
ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอนวิชา
คณิตศาสาตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - ผู้นำเชียร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รุ่นที่ 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - อาสาสมัครค่ายแนะแนวการศึกษา "น่านเคียงโดม"
 - อาสาสมัครค่ายแนะแนวการศึกษา "สังคมสงเคราะห์สัญจร"
 - นักศึกษาฝึกงานสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
 - นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติพัฒนาชุมชน ณ เทศบาลรัษฎา ชุมชนโหนทรายทอง จังหวัด ภูเก็ต
 - ตัวแทนภาคใต้ในการประกวดโครงการ "กระชังสามสหาย" คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

"ถ้าเรามองเห็นปัญหาการศึกษาแต่ไม่มีมีใครลงมือทำ ปัญหานั้นก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดิฉันจึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขปัญหานั้น อีกทั้งดิฉันอยากเห็นเด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เพียงแต่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องขาดโอกาสทางการศึกษาเพราะภูมิหลังหรือการขาดเงินในการศึกษา เพราะดิฉันเชื่อว่าเด็กทุกคนมีคุณค่า มีศักยภาพในตนเองเพียงแต่ต้องได้รับการสนุบสนุนให้เขาได้ทำให้สิ่งที่ชอบ มีเป้าหมายชีวิต ดึงศักยภาพออกมาในการพัฒนาตนเองให้มากที่สุดเท่านั้นเอง"