วรัญญา ปัตตพงศ์ (กุ๊กกิ๊ก)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ1) สาขาการละคอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- ผู้นำกิจกรรมละคอนรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ให้กับนักเรียน
- ผู้นำกิจกรรมละคอนเสริมทักษะการละคอน
- ผู้นำกิจกรรมละคอนเพื่อการศึกษา (TIE) 
- คณะกรรมการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ ปี 2556-2557 
- ผู้ช่วยผู้นำกิจกรรมละคอนสร้างสรรค์ให้กับผู้พิการทางสายตา 
- ผู้ช่วยผู้นำกิจกรรมละคอนสร้างสรรค์เพื่อเสริมความมั่นใจในตนเองให้กับเด็กด้อยโอกาส ณ มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก 
- ผู้กำกับเวที ละคอนเด็ก เรื่อง สวนเที่ยงคืน 
- นักแสดงละคอนเด็ก เรื่อง ดาวรุ่งดวงใหม่
- รับโล่รางวัลนักเรียนเรียนดี “ผลการเรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของชั้นปี”  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปีการศึกษา 2556-2558 ( 3 ปีซ้อน ) 
- รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมภาค 2/2558 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- รับโล่รางวัล "เยาวชนคนดีศรีเตรียมพัฒน์ฯ นนท์" ประจำปี 2552 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

"สอนนักเรียนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์เป็น แก้ไขปัญหาได้ มีความรู้ความสามารถ และค้นพบศักยภาพของตนเอง เพราะการทำให้เด็กอยากเรียน และเกิดความรู้สึกว่าตนมีความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากจะทำให้เด็กมีแรงจูงใจและเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง และทำประโยชน์ต่อผู้อื่นในอนาคต จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับจากครู การที่ครูเชื่อว่าเราทำได้ มันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราอยากพัฒนาตนเองและเป็นคนดี สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ''