พิศิษฐ์ รักษ์จินดา (ก็อด)


การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอนวิชา
คณิตศาสตร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- นักกีฬาบาสเกตบอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานฝ่ายกีฬา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาชิกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2554-2558
- อาสาสมัคร ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หัวหน้าฝ่ายกีฬางาน Freshy Weeks มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หัวหน้าฝ่ายเปิดโลกกิจกรรม งานรับเพื่อนใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- แกนนำกลุ่มกิจกรรมเบต้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 26 
- ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมรวมกีฬา Dome Vidya คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- หัวหน้าโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬาและชุมนุมสายกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2558
- ประธานชมรมบาสเกตบอล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560


"ผมเคยเป็นเด็กหลังห้องที่ขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต หากไม่ได้พบกับครูที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวผม และทำให้ผมเชื่อว่าผมสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ ผมก็คงจะไม่สามารถนำพาตัวมามาจนถึงทุกวันนี้ เราเสียเวลาชีวิตไปมากมายแล้วกับการนั่งดูระบบการศึกษาไทยที่ล้มเหลว แต่ไม่ได้ลงมาช่วยกันพยายามทำให้มันดีขึ้น"