กรีนฐิณญาภัทร์ ลาเตะ (กรีน)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) สาขานิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน วิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ประธานโครงการ Health to you มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประสบการณ์ฝึกงาน ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
   ตำแหน่ง ครีเอทีฟ รายการโทรทัศน์ สำนักผลิตและจัดหารายการ

"การสื่อสารแนวความคิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขหรือความสุขที่ได้เรียน เพราะ ความสุขคือผลทางบวกของชีวิตเมื่อความสุขเกิดจากการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นจะไม่มีวันสิ้นสุด ความต้องการรู้จะนำตัวผู้เรียนไปหาคำตอบโดยที่ครูผู้สอนจะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือเติมเต็มความรู้ให้ผู้เรียน โดยพยายามทำให้ห้องเรียนกว้างขึ้นจากความสงสัยที่อยากจะรู้ ทำให้ผู้เรียนไม่เชื่อความรู้ทีสำเร็จรูปโดยที่เขาไม่มีส่วนหาคำตอบ เมื่อผู้เรียนอยากรู้เกิดคำถามและสนุกกับการหาคำตอบความสุขก็จะเขามาในการเรียนรู้ของเขาลักษณะการเรียนรูปแบบนี้จะสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ทุกวิชาได้แม้แต่ในห้องเรียนไม่มีก็ตาม"