อับดุลมุมิน ตอแลมา (ฟาน)


การศึกษา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- ประธานค่ายจิตอาสาพัฒนา (ค่ายสร้าง) ณ บ้านเวียงหมอก เชียงราย 
- ประธานโครงการ The Spark ครั้งที่ 6 จุดประกายฝันนำชีวิต ณ บ้านเวียงหมอก เชียงราย 
- ประธานค่ายอบรมภาคฤดูร้อน ณ บ้านห้วยมะหิฝน เชียงราย (วันที่ 11-15 เมษายน 2558) 
- ประธานชมรมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

"ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัญหาใหญ่ระดับต้นของปัญหาอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นนั้น จำเป็นต้องผ่านการมีการศึกษาที่ดี แต่กระนั้น เมื่อมองถึงคุณภาพการศึกษาของคนในเมือง กับคนชนบท มีความแตกต่างกันอย่างมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ตามมา"