จิรากิตติ์ แสงลี (ชัดเจน)


การศึกษา
ปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
 - รองประธานชั้นปี รองประธานชมรมประชาธิปไตย (ชมรมกลางของมหาวิทยาลัย)
 
- ฝ่ายวิชาการ นักศึกษาทุนกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - รองนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
 - รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"การต่อสู้นี้เป็นสิ่งที่ผมจะทำอย่างสม่ำเสมอ และจะแสวงหาโอกาสเพื่อที่จะต่อสู้นั้น การตั้งเป้าหมายของผมเช่นนี้ อาจจะทำให้คนไทยได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในสิ่งที่ผมทำ ทั้งพี่น้องประชาชนคนธรรมดา หรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ก็อาจจะเป็นแรงกระเพื้อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้"