ภูมิ เพ็ญตระกูล (ภูมิ)


การศึกษา
ปริญญาโท Industrial Economics London School of Economics and Political Science ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานและกิจกรรม
- Outstanding Cambridge Learner Awards for Highest Marks in Thailand  for CIE IGCSE Mathematics (2010)
- Outstanding Cambridge Learner Awards for Highest Marks in Thailand for CIE A-Level History (2013) 
- Outstanding Cambridge Learner Awards for Highest Marks in Thailandfor CIE A-Level Mathematics (2013) 
- Outstanding Cambridge Learner Awards for Highest Marks in Thailandfor Highest aggregate marks across 3 CIE A-Level subjects (2013) 
- Reporter-Trainee at Voice TV
- Summer Analyst Management Solutions International (as part of the TEAM Group)
- Co-Founder and Head of Marketing and Media Warwick ASEAN Conference 2015
- Co-Head of Pro-bono Consulting Services Warwick Consulting Society


"หากผมสามารถส่งเสริมความคิดเชิงวิพากษ์ และสร้างค่านิยมการแลกเปลี่ยนทางความคิดได้สำเร็จ สังคมไทยก็จะมีนักคิดกลับมาช่วยพัฒนาประเทศอีกนับไม่ถ้วน และหากผมสามารถแก้ไขปัญหาความเหลือมล้ำทางการศึกษาได้ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ก็จะลดลงและประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น"