มูลนิธิสวารอฟสกี้

ได้ให้การสนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2559 มูลนิธิสวารอฟสกี้ ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนจำนวน 24 และ 32 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตคริสตัล ณ โรงงานคริสตัลแมริกอทสวารอฟสกี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระบวนการผลิตอัญมณี ณ โรงงานสวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ จังหวัดสมุทรปราการตามลำดับ