มูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ให้การสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มาตั้งแต่ 2556 ในด้านเงินเดือนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการทำงานร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศไทย โดยในปัจจุบัน มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้ทำงานในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่นักเรียนกว่า 9,500 คน