โครงการร้อยพลังการศึกษา

โครงการร้อยพลังการศึกษา โครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา และช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย โดยทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในภาคีกลุ่มพัฒนาเยาวชนและคุณภาพการศึกษา ที่ทำงานในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังกว่า 20 โรงเรียนทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปัจจุบัน