มูลนิธิใจกระทิง

“เรื่องของการศึกษาคือหนึ่งในเสาหลักของมูลนิธิใจกระทิง และทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เป็นองค์กรชั้นนำที่พัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเข้าไปทำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องเพื่อยกระดับความเสมอภาคของการศึกษาไทย เราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่มีคุณภาพควรเป็นของเด็กไทยทุกคนและทุกพื้นที่ของประเทศ และพลังของเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะช่วยเติมเต็มเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นไปได้”

-คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานกรรมการมูลนิธิใจกระทิง-