บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ได้ให้การสนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งโครงการจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนเบื้องต้น แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 5 รุ่น

ปี 2559 อบรมความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy Training)
ปี 2561 อบรมการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล และการลงทุนเบื้องต้น เพื่อเพิ่มความมั่นคง