ศ.ดร. สมฤกษ์ กฤษณามระ
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิฯ

ตำแหน่งอื่นๆ
ประธานบริษัท ดีลอยต์ ประเทศไทย