ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์
กรรมการมูลนิธิฯ

ตำแหน่งอื่นๆ
อดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย