วิชิตพล ผลโภค
เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิฯ

ตำแหน่งอื่นๆ
ผู้ก่อตั้งและ CEO