สุรัชร์ ตันติรานนท์
Leadership Development Manager