อัฑฒสรณ์ อัศวพัฒนานนท์
Senior Leadership Development Associate

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2
Human Resource Management, Employee Relations

ทำไมถึงมาร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
การแก้ไขปัญหาการศึกษาต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานั้น ผ่านการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อเข้าไปแก้ปัญหานั้น