ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ
YEAR:
สินีนาฎ คะมะคต (โมสต์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
วรินทร จิวระประภัทร์ (แพรว)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ธิติมา เรืองทองดี (เดือน)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ (เมย์)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ศิวาวุธ แคล้วคลาด (หนึ่ง)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
วรกันต์ แป้นสุข (มิวส์)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ฤชานนท์ ชัยเพชร (นนท์)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ณัฐณิชา จันทร์พงษ์ (แป้ง)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
รัฐนันท์ จริยวิลาศกุล (บีม)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ประภัสสร สีหรักษ์ (ปูน)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
สิรามล ตันศิริ (มล)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
พัชริยา ปานสิงห์ (อีฟ)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ณัฐรดี ยิ้มปฐมสกุล (ซัน)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
ภูมิพัธน์ จงเจริญยานนท์ (แม็ก)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
จีรพันธ์ จารุเดชารัตน์ (แม็พ)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ณัชชา อุนหะวรากร (สนุ๊ก)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
ศศิพร สามนคร (ลูกปลา)
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์
นัซริน เจ๊ะยอ (นัซ)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
ตุลลิยา สาริบุตร (กุ๊กกิ๊ก)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
สายฝน โพธิ์จีน (เผอิญ)
สอนวิชา
คณิตศาสาตร์
ไซราม ประกายกิจ (ทอมมี่)
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
วรัญญา ปัตตพงศ์ (กุ๊กกิ๊ก)
พิศิษฐ์ รักษ์จินดา (ก็อด)
สอนวิชา
คณิตศาสตร์
กรีนฐิณญาภัทร์ ลาเตะ (กรีน)
ริฎวัน อุเด็น (วัน)
อับดุลมุมิน ตอแลมา (ฟาน)
กฤตวัฒน์ วิเศษสุวรรณ (ปััท)
จิรากิตติ์ แสงลี (ชัดเจน)
ภูมิ เพ็ญตระกูล (ภูมิ)
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network