ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ
YEAR:
สินีนาฎ คะมะคต (โมสต์)
วรินทร จิวระประภัทร์ (แพรว)
ธิติมา เรืองทองดี (เดือน)
สุวรัตน์ บุญยะรัตพันธ์ (เมย์)
ศิวาวุธ แคล้วคลาด (หนึ่ง)
วรกันต์ แป้นสุข (มิวส์)
ฤชานนท์ ชัยเพชร (นนท์)
ณัฐณิชา จันทร์พงษ์ (แป้ง)
รัฐนันท์ จริยวิลาศกุล (บีม)
ประภัสสร สีหรักษ์ (ปูน)
สิรามล ตันศิริ (มล)
พัชริยา ปานสิงห์ (อีฟ)
ณัฐรดี ยิ้มปฐมสกุล (ซัน)
ภูมิพัธน์ จงเจริญยานนท์ (แม็ก)
จีรพันธ์ จารุเดชารัตน์ (แม็พ)
ณัชชา อุนหะวรากร (สนุ๊ก)
ศศิพร สามนคร (ลูกปลา)
นัซริน เจ๊ะยอ (นัซ)
ตุลลิยา สาริบุตร (กุ๊กกิ๊ก)
สายฝน โพธิ์จีน (เผอิญ)
ไซราม ประกายกิจ (ทอมมี่)
วรัญญา ปัตตพงศ์ (กุ๊กกิ๊ก)
พิศิษฐ์ รักษ์จินดา (ก็อด)
กรีนฐิณญาภัทร์ ลาเตะ (กรีน)
ริฎวัน อุเด็น (วัน)
อับดุลมุมิน ตอแลมา (ฟาน)
กฤตวัฒน์ วิเศษสุวรรณ (ปััท)
จิรากิตติ์ แสงลี (ชัดเจน)
ภูมิ เพ็ญตระกูล (ภูมิ)