“ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เรามองหา
หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากทุกสาขาวิชาชีพที่คิดว่าการศึกษาไทยต้องการการเปลี่ยนแปลง หากคุณมองหาโอกาส ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการทำงานที่ท้าทาย ใช้ความรู้ ความสามารถที่คุณมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์คือที่ของคุณ

การสร้างอนาคตผู้นำที่เข้าใจในปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงและมีความมุ่งมั่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ ทั้งในบทบาทครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนักเรียน ไปจนถึง บทบาทผู้นำผู้สร้างวิสัยทัศน์ชององค์กรชั้นนำในอนาคต เรามองหาผู้ที่จะเติบโตเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมที่เข้าใจปัญหา ทั้งในช่วงเวลา 2 ปีและตลอดไป
คุณสมบัติเบื้องต้น
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หากกำลังศึกษาอยู่ จะต้องจบการศึกษาก่อนเริ่มการฝึกอบรม)
 • มีสัญชาติไทย สามารถทำงานในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย
 • ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี GPA 2.75 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย
 
หมายเหตุ: ผลการเรียนจะถูกพิจารณาควบคู่กับประสบการณ์การทำกิจกรรมอื่น
ในขั้นตอนการคัดเลือกต่างๆ เรามองหาคุณลักษณะเหล่านี้
 • มีประสบการณ์ในบทบาทผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • วางแผน บริหารจัดการตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • มีกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และคิดอย่างมีเหตุผล
 • อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติและเข้าใจผู้อื่น
 • มุ่งมั่นอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • เข้าใจในตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
 • เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ในการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทย

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร

วันหมดเขตรอบสุดท้าย:
ปิดรับสมัคร
การอบรม:
สิงหาคม 2562
ปฎิบัติการสอน:
พฤศจิกายน 2562
ขั้นตอนการคัดเลือก
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนเพื่อแสดงความสนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น ผู้สมัครจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับเพื่อกรอกใบสมัครในส่วนต่อไป

คำแนะนำ:
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเกณฑ์ ทีมงานจะมีการติดต่อกลับไปเพื่อให้ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม
ใบสมัคร
กรอกใบสมัครโดยการเขียนเรียงความเล่าถึงประสบการณ์สำคัญในชีวิตที่จะช่วยให้เรารู้จักคุณดียิ่งขึ้น ทราบสิ่งในที่ทำให้คุณสนใจโครงการ และคุณสมบัติที่จะเป็นหนึ่งในแนวร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาไทยกับเรา กรุณาตอบคำถามให้ครบถ้วนและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลล์ยืนยันการส่งใบสมัครทันทีหลังจากการส่งใบสมัคร

คำแนะนำ:
โดยเฉลี่ยผู้สมัครจะใช้เวลาในการกรอกประมาณ 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากในแต่ปีจะมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่ต้องการ เราจะพิจารณาจากใบสมัครที่ได้รับก่อน เราขอแนะนำให้คุณส่งใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์เข้ามาโดยเร็วที่สุด
แบบทดสอบ คิดวิเคราะห์ออนไลน์
คุณจะได้รับแบบทดสอบกระบวนคิดวิเคราะห์เชิงวิพากย์ออนไลน์หลังจากใบสมัครของคุณผ่านการคัดเลือกภายใน 7 วันทางอีเมลล์ ผู้ที่ผ่านการตัดเลือกในรอบนี้จะได้รับเชิญเข้าสู่กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวันคัดเลือกรอบสุดท้าย และกิจกรรมคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไป

คำแนะนำ:
รายละเอียดวิธีการเข้าสู่แบบทดสอบทั้งหมดจะอยู่ในอีเมลล์ คุณมีเวลาในการทำแบบทดสอบนี้ทั้งหมด 70 นาทีต่อเนื่องกัน และสามารถทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
กิจกรรมเตรียมความพร้อม ก่อนวันคัดเลือกรอบสุดท้าย (ครึ่งวันเช้า/บ่าย)
ผู้สมัครทั้งหมดที่ผ่านแบบทดสอบคิดวิเคราะห์ออนไลน์จะได้รับเชิญเพื่อทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกรอบสุดท้ายร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการต่างๆของการคัดเลือก แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์กับผู้สมัครท่านอื่นๆ

คำแนะนำ:
จากข้อมูลการคัดเลือกในปีที่ผ่านมา ผู้สมัครที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้มีโอกาสผ่านการคัดเลือกมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมถึง 22% สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม ทีมงานอาจจะมีการจัดกิจกรรมนี้ออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินตย์ของทีมงาน
กิจกรรมคัดเลือกรอบสุดท้าย (1 วัน)
กิจกรรมการคัดเลือกรอบสุดท้าย หรือ Assessment Center ใช้เวลา 1 วันเต็มกับกิจกรรมที่ท้าทายที่คุณจะได้เข้าร่วมพร้อมกับผู้สมัครท่านอื่นๆ

กิจกรรมการคัดเลือกในช่วงเช้าได้แก่
1. การทดลองสอนในห้องเรียน
2. กิจกรรมกลุ่ม


สำหรับผู้ที่ผ่านกิจกรรมการคัดเลือกในช่วงเช้าจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่อในช่วงบ่าย ดังนี้
1. แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานรายวิชา
2. การสัมภาษณ์รายบุคคล
ประกาศผล
ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งผลการคัดเลือกภายใน 5 วันทำการ
ตอบรับเข้าร่วมโครงการ และปฐมนิเทศ
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ
หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการทดสอบความรู้รายวิชา (Subject Knowledge Test)
เพื่อจัดสรรวิชาที่จะได้สอนเมื่อเข้าปฏิบัติงาน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร
กรุณาติดต่อ recruitment@teachforthailand.org
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network