สิ่งที่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จะได้รับ
เข้าถึงบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในภาคธุรกิจต่างๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะการทำงานที่คุณได้สะสมมาในช่วง 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ และให้สิทธิพิเศษในการสมัครงานแก่ศิษย์เก่าของโครงการ (อ่านเพิ่มเติมที่ “หลังจาก 2 ปี”)
ประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่รู้จัก โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Harvard, Princeton, Stanford, Columbia, สถาบันบัณฑิตบริหาร ธุรกิจ ศศินทร์ฯ (อ่านเพิ่มเติมที่ “หลังจาก 2 ปี”)
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการสอน ตามหลักการการสอนอย่างผู้นำ (Teach For Thailand Fellow Leadership Framework) ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ การอบรมภายในโครงการจะเริ่มจากการเข้าช่วงเตรียมความพร้อมระยะเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งภายในช่วงประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยครอบคลุมหลักการสอนและทักษะความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ตลอด 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำจาก Mentor ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เป็นงานประจำที่ได้สร้างสรรค์สังคมไปพร้อมกัน และได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการเทียบเท่าระดับเริ่มต้นในภาคเอกชน
โอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงหลัง 2 ปีในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคนโยบาย ภาคนวัตกรรมเพื่อสังคม ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดการแก้ปัญหาสังคม
รอยยิ้มของเด็กๆที่คุณสอนและชีวิตของพวกเขาที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะคุณ :)
A Partner in the Global Education Network