จะมีงานไหนที่คุณจะได้ “นำ” คน 40 คนตั้งแต่วันแรกของการทำงานจะมีงานไหนที่คุณ "รับผิดชอบ" อนาคตของประเทศ จะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณเกิดจาก “ความสำเร็จของคนอื่น”
บทบาทหน้าที่โดยสังเขป
ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยม ในระดับชั้นม.ต้น เป็นเวลาสองปีการศึกษา
สร้างแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทั้งทางครอบครัวและฐานที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน
เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเดือน
หลังสองปี เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในสังคมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
TRAINING INSTITUTE
TRAINING INSTITUTE - ช่วงเตรียมความพร้อม
เพื่อเตรียมความเข้าใจและความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เราจึงจัดช่วงเตรียมความพร้อม ฝึกอบรมทักษะการสอนอย่างผู้นำ (Teach For Thailand Fellow Leadership Framework) และทักษะอื่นๆ ตามมาตรฐานของคุรุสภา เช่น การวางแผนการสอน การจัดการห้องเรียน และการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากทางโครงการ, องค์กร และมหาวิทยาลัยพันธมิตรเป็นระยะเวลา 6-8 สัปดาห์
YEAR 1 TERM 1
YEAR 1 TERM 1 - การสอนภาคเรียนที่ 1
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย โดยมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำและสนับสนุน โดยที่ปรึกษาจะมาจากทั้งภายในโรงเรียน (ครูพี่เลี้ยง และผู้อำนวยการโรงเรียน) และภายนอกโรงรียนจากทางองค์กรและพันธมิตรเครือข่าย พร้อมกลับเข้ามาทำกิจกรรมอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทุกๆ สิ้นเดือน
ADDITIONAL TRAINING
ADDITIONAL TRAINING - การฝึกอบรมช่วงปิดเทอมตุลาคม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับการอบรมทักษะการเป็นผู้นำในห้องเรียนเพิ่มเติมกับทางองค์กรในช่วงเดือน ตุลาคม เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นหลังจากมีประสบการณ์การสอนในสถานการณ์จริงมาแล้ว
YEAR 1 TERM 2
YEAR 1 TERM 2 - การสอนภาคเรียนที่ 2
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของการเข้าร่วมโครงการในโรงเรียนเดิม โดยมีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำสนับสนุนเช่นเคย พร้อมการเข้าฝึกอบรมกับทางโครงการอย่างต่อเนื่อง
YEAR 2
YEAR 2 - การสอนปีที่ 2 และการผลักดันการเปลี่ยนแปลงร่วมกับชุมชน
สอนในปีที่ 2 ที่โรงเรียนเดิม โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯจะมีโอกาสได้นำทักษะความเป็นผู้นำที่ตนเองได้พัฒนาขึ้น ผนวกกับความเข้าใจถึงโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง ดึงนำบุคคลเหล่านั้นร่วมขยายผลการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนของตนและชุมชนให้วงกว้างขึ้นไปพร้อมกัน