ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ทำงานร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของโรงเรียน หรือโรงเรียนโดยตรง โดยมูลนิธิฯมีแนวทางในการคัดเลือกโรงเรียน โดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัย เช่น ขนาดของโรงเรียน รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน ความร่วมมือของคณะผู้บริหารโรงเรียน ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
ในปัจจุบันผู้เข้าร่วมโครงการฯ สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคตเด็กนักเรียนไทย ทั้งในแง่ของพัฒนาการของนักเรียน และแง่ระบบการศึกษาที่นักเรียนจะต้องเลือกระหว่างการเรียนต่อในสายสามัญ สายอาชีพ หรือออกจากระบบการศึกษาเพื่อไปทำงาน โดยทางโครงการฯ ส่งผู้เข้าร่วมโครงการเข้าไปสอนในวิชาหลักที่เป็นที่ขาดแคลน
โรงเรียนที่สอน
เนื่องด้วยโรงเรียนในเครือข่ายของเรามักเป็นโรงเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปทั้งสภาพแวดล้อม โรงเรียน การขาดแคลนครูในรายวิชา วัฒนธรรมภายในโรงเรียน ฯลฯ ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทางานร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียน ชุมชนรอบข้าง และเด็กนักเรียน

ผู้สมัครเข้าโครงการสามารถเลือกกลุ่มจังหวัดที่ตนเองต้องการทำงานในใบสมัคร และจะทราบกลุ่มจังหวัดที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลังจากผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบตกลงเข้าร่วมโครงการฯ

หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการฯแล้ว ทางโครงการฯ จะเริ่มทำงานร่วมกันกับโรงเรียนเพื่อจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการไปตามโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจะนำความประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ ในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฯอยู่อย่างน้อย 2 คน

ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้เปิดในจังหวัดต่อไปนี้

  • กรุงเทพมหานคร
  • นนทบุรี
  • สุพรรณบุรี
  • กาญจนบุรี
  • นครสวรรค์
  • ปทุมธานี
  • นครปฐม
วิชาที่สอน
เราสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสอนในวิชาที่ใกล้เคียงกับวิชาที่ตนเองศึกษามา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอธิบายถึงเนื้อหาของวิชาดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาในสายดังกล่าว หรือต้องการสอนในวิชาอื่นที่ตนเองไม่ได้ศึกษามาโดยตรง ทางโครงการฯ จะมีการจัดการทดสอบความรู้รายวิชา (Subject Knowledge Test) เพื่อทดสอบความเข้าใจในรายวิชาดังกล่าว ภายหลังผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงความจำนงในรายวิชาที่ตนเองต้องการสอนได้ในใบสมัคร โดยทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดสรรรายวิชาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามความเหมาะสม และตามความต้องการของโรงเรียน

ในปัจจุบันทางโครงการฯ กำลังรับสมัครผู้ที่สนใจสอนในวิชาต่อไปนี้

  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ