โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
จะมีงานงานไหน ท่ี่ใน "ก้าวแรก" ของการทำงาน ให้โอกาสคุณบริหารคนกว่า 200 ชีวิต และนำพาพวกเขาไปถึงเป้าหมายผ่านการทำงานร่วมกับบุคลากรทุกระดับ พร้อมกับประสบการณ์ที่ท้าทายของโจทย์ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการศึกษาไทย ที่จะดึงศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวคุณตลอดระยะเวลา 2 ปี ตลอดการเข้าร่วมโครงการอันจะส่งผล ต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ
กระบวนการสมัคร
การพัฒนาความเป็นผู้นำ
โรงเรียนและวิชาที่สอน
ผลตอบแทน
หลังจาก 2 ปี
ประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ถาม-ตอบ