ร่วมสนับสนุน

ข้อดีของความร่วมมือระหว่างองค์กร
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ พร้อมจัดกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้ ยังก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรของท่านดังนี้

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในฐานะ
ผู้ที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาการศึกษา
การสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จะช่วยให้องค์กรของท่านมีภาพลักษณ์ที่ดี ในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาการศึกษา และการร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้กับสังคมไทย
ร่วมกันสร้างสรรค์ทรัพยากรผู้นำ
ที่เปี่ยมศักยภาพ
องค์กรของท่านจะได้พบปะผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกขั้นตอนจาก หลากหลายสาขาวิชา พวกเขาเหล่านี้เพียบพร้อม ทั้งการศึกษาและคุณสมบัติที่สำคัญต่อการ เป็นผู้นำที่ดีในอนาคต ประกอบกับความรู้และประสบการณ์จากการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำของ โครงการ (Leadership Development Program) ตลอดระยะที่เข้าโครงการ ยังส่งผลให้พวกเขาเติบโตเป็นพนักงานคุณภาพสำหรับทุกองค์กรชั้นนำ

รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กร

องค์กรและพนักงานในองค์กรของท่านสามารถร่วมกิจกรรมที่จัดโดยทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายในองค์กร ดังนี้
กิจกรรมคุณครูรับเชิญ
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาวิชาที่องค์กรของท่านเชี่ยวชาญ อาทิ การเงินการธนาคาร การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะต่างๆ ฯลฯ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ และเหนือสิ่งอื่นใดคือได้มอบแรงบันดาลใจ และเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้สู่เส้นทางอาชีพในอนาคตของพวกเขา
กิจกรรมเวิร์กช็อปศึกษาดูงาน
เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของการทำงานจริงที่องค์กรของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญของทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ ความเป็นผู้นำและคุณธรรม ผ่านการเป็น “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของท่านช่วยติดอาวุธทางปัญญาและคุณธรรมให้แก่ทรัพยากรล้ำค่าของประเทศชาติสืบไป
กิจกรรมอื่นๆ
ร่วมออกแบบกิจกรรมที่มีรูปแบบเหมาะสมกับองค์กรของท่านที่สุด เช่น กิจกรรมส่งแรงบันดาลใจผ่านจดหมาย (Pen Pal) ฯลฯ
ร่วมเป็นหนึ่งพลังสําคัญที่มีส่วนร่วม
ในการเปลี่ยนแปลงนี้
A Partner in the Global Education Network